قانون موقتی راجع به تاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون موقتی راجع به تأسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی - مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ سوم سنبله ایت ئیل ۱۳۰۱

ماده ۱ - محاکم صلحیه می‌توانند با رعایت مواد قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی راجع به صلاحیت محاکم مزبوره به دعاوی که میزان مدعی‌به آن بیش از چهارصد تومان نباشد رسیدگی نمایند.

ماده ۲ - احکام امنای صلح در صورتی که مدعی به بیش از سی و پنج تومان نباشد قطعی و غیر قابل استیناف خواهد بود.

ماده ۳ - برای رسیدگی به دعاوی که مدعی به آن بیش از سی و پنج تومان نیست به استثنای دعاوی غیر منقوله و همچنین برای رسیدگی به دعاوی‌خلافی وزارت عدلیه می‌تواند محاکم صلح مخصوصی تأسیس نماید احکام محاکم مزبوره قطعی و غیر قابل استیناف خواهد بود صلحیه‌های مزبوره به‌صلحیه ناحیه موسوم و امین صلح آنها از حیث رتبه مساوی با معاون عضو محکمه ابتدایی خواهد بود.

ماده ۴ - اشخاصی که می‌خواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمی‌توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده وبرای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر این که در محکمه مزبوره از بقیه ادعای خود صرف نظر نمایند.

ماده ۵ - در کلیه محاکم صلح مدت اعتراض بر حکم غیابی یک هفته خواهد بود.

ماده ۶ - هیچ یک از قرارهای صادر از محاکم صلح و یا ابتدایی قبل از صدور حکم در ماهیت دعوی قابل استیناف نیست مگر قرار عدم صلاحیت وقرار رد دعوی و قرار رد عرضحال.

ماده ۷ - مواد و یا قسمت از مواد قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که مخالف این قانون است منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

  • ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ نسخ شده‌است.