New Server

قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم

قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان - مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده‌و دو فقره نامه ضمیمه که در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۵۱ بین نمایندگان مختار دو دولت در تهران به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب‌آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقت‌نامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۲٫۲.۲۴ در جلسه روز یکشنبه‌سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان ‌نظر به علاقه‌ای به افزایش و توسعه همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف فنی و علمی و آموزشی و تحکیم هر چه بیشتر دوستی متقابل دارند‌تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه حاضر گرفته و بدین منظور نمایندگان مجاز خود را به شرح زیر انتخاب و معرفی نمودند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران:

‌جناب آقای حسین کاظم‌زاده وزیر علوم و آموزش عالی.

‌از طرف دولت جمهوری مردم مجارستان:

‌جناب آقای ژوزف بیرو وزیر تجارت خارجی.

‌نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامه‌های خود و تأیید صحت آنها به شرح زیر موافقت نمودند:

‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین با در نظر گرفتن احترام متقابل به استقلال و حاکمیت یکدیگر اهتمام خواهند نمود که از طریق سازمانهای ذیصلاحیت خود‌روابط فیمابین را در رشته‌هایی که بعداً به موجب ترتیبات تکمیلی تعیین خواهد شد توسعه دهند.

‌ماده ۲ - طرفین متعاهدین با توجه به مفاد ماده یک این موافقتنامه و رعایت قوانین و مقررات جاری و امکانات موجود در کشورهای خود تسهیلات‌لازم را در موارد زیر فراهم می‌سازند:

۱ - اعزام کارشناس در صورت تقاضا.

۲ - اعطای بورسهای تحصیلی.

۳ - ترتیب مبادله و بازدید محققین فنی.

۴ - ترتیب شرکت کارشناسان طرفین در کنفرانسها و کنگره‌ها و سمپوزیم‌های علمی.

‌ماده ۳ - طرفین متعاهدین مبادله اطلاعات مربوط به نتایج حاصله در زمینه‌های مورد همکاری را ترغیب خواهند نمود.

‌ماده ۴ - در اجرای موافقت‌آمیز اموری که باید در چهارچوب موافقتنامه حاضر انجام شود هر یک از طرفین متعاهدین بر طبق قوانین و مقررات جاری‌در کشور خود مساعدتهای لازمه را در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر مقیم قلمرو خود مبذول خواهد داشت.

‌ماده ۵ - به منظور تسهیل اجرای این موافقت‌نامه کمیته‌ای به نام (‌کمیته مشترک همکاری علمی و فنی) مرکب از نمایندگان طرفین متعاهدین به تعداد‌مساوی تشکیل می‌گردد و هر چند وقت یک بار برنامه‌ای را که برای مدت معینی معتبر خواهد بود مورد بررسی و اخذ تصمیم قرار خواهد داد.

‌اولین جلسه کمیته مشترک فوق طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه تشکیل خواهد شد. کمیته مشترک جلسات خود را متناوباً در‌پایتخت کشورهای طرفین متعاهدین تشکیل خواهد داد.

‌ماده ۶ - طرفین متعاهدین مؤسسات مجاز یکدیگر را که مأمور همکاری جهت انجام امور پیش‌بینی شده در موافقتنامه حاضر می‌باشند بعداً از مجرای‌دیپلماتیک به یکدیگر معرفی خواهند نمود.

‌ماده ۷ - موافقتنامه حاضر به تصویب خواهد رسید و طرفین انجام تشریفات قانونی تصویب آن را به یکدیگر اطلاع خواهند داد و موافقت‌نامه از تاریخ‌دومین اطلاعیه لازم‌الاجرا خواهد شد و مدت سه سال معتبر خواهد بود موافقت‌نامه حاضر ۹۰ روز پس از تاریخ اخطار کتبی هر طرف به طرف دیگر‌دائر بر قصد فسخ آن منفسخ خواهد شد.

‌چنانچه هیچیک از طرفین لااقل ۹۰ روز قبل از تاریخ انقضاء قصد خود را مبنی بر خاتمه دادن به موافقتنامه کتباً به طرف متعاهد دیگر اعلام ننماید این‌موافقتنامه برای یک سال دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند و در صورت عدم اعلام قصد فسخ هر سال برای یک دوره یک‌ساله دیگر خود به خود‌تمدید خواهد شد.

‌ماده ۸ - این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و مجارستانی و انگلیسی تنظیم گردید و هر سه متن متساویاً دارای اعتبار خواهد بود و در‌صورت بروز اختلاف نسبت به تفسیر متن انگلیسی مناط اعتبار خواهد بود.

‌تهران ۵ مهر ۱۳۵۱ برابر با ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۲ ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران ‌از طرف دولت جمهوری مردم مجارستان ‌تهران - به تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۵۱ برابر با ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۲ ‌عالیجناب:

‌عطف به موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان که امروز به امضاء رسید افتخار دارد تفاهمی‌را که در جریان مذاکرات بین ما به وجود آمد تأیید کند:

‌کمیته‌ای که قرار است طبق ماده ۵ موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی تشکیل شود راجع به ترتیبات مالی مربوط به اجرای موافقت‌نامه توافق خواهد‌کرد.

‌موجب مزید امتنان خواهد بود چنانچه آن جناب تفاهم فوق را که بین ما به وجود آمده تأیید فرمایند.

‌با تقدیم احترامات فائقه جناب آقای حسین کاظم‌زاده وزیر علوم و آموزش عالی تهران ‌ژوزف بیرو وزیر تجارت خارجی دولت جمهوری مردم مجارستان تهران - به تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۱ برابر با ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۲ ‌جناب آقای وزیر ‌دوستدار افتخار دارد وصول نامه آن جناب را که به قرار زیر است:

‌عالیجناب:

‌عطف به موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان که امروز به امضاء رسید افتخار دارد تفاهمی‌را که در جریان مذاکرات بین ما به وجود آمد تأیید کند.

‌کمیته‌ای که قرار است طبق ماده ۵ موافقت‌نامه همکاری علمی و فنی تشکیل شود راجع به ترتیبات مالی مربوط به اجرای موافقت‌نامه توافق خواهد‌کرد.

‌موجب مزید امتنان خواهد بود چنانچه آن جناب تفاهم فوق را که بین ما به وجود آمده تأیید فرمایند.

‌با تقدیم احترامات فائقه ‌ژوزف بیرو وزیر تجارت خارجی دولت جمهوری مردم مجارستان ‌جناب آقای حسین کاظم‌زاده ‌وزیر علوم و آموزش عالی تهران ‌اعلام و مراتب را تأیید نماید.

‌موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد.

‌جناب آقای ژوزف بیرو وزیر تجارت خارجی دولت جمهوری مردم مجارستان ‌وزیر علوم و آموزش عالی حسین کاظم‌زاده ‌موافقت‌نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و دو فقره نامه ضمیمه منضم به قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد هشتم - ص. ۴۲۹۵