قانون موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری بلغارستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان - مصوب ۲۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید.


‌ماده واحده - موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که شامل یازده ماده می‌باشد و در تاریخ۹ فوریه ۱۹۶۷ در تهران به امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه و فهرست‌های منضم به آن که در تاریخ روز دوشنبه دوم بهمن ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود‌در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور بر اساس تساوی حقوق و منافع متقابل در‌موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ - دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان همکاری اقتصادی دراز مدت بین دو کشور را تشویق و تسهیل خواهند کرد.

‌بدین منظور دولت جمهوری بلغارستان اعتباری به مبلغ ده میلیون دلار امریکا در اختیار دولت شاهنشاهی ایران قرار خواهد داد. این اعتبار برای تحویل‌ماشین آلات و تجهیزات از کشور جمهوری بلغارستان به ایران مذکور در فهرست شماره یک منضم به این موافقتنامه و هم چنین لوازم یدکی لازم برای به‌کار انداختن اولیه کارخانه‌ها به شرحی که در این موافقتنامه مورد توافق قرار گرفته است به مصرف خواهد رسید این فهرست ممکن است با رضایت‌کتبی طرفین تکمیل گردد.

‌ماده ۲ - استفاده از اعتبار مذکور در ماده ۱ این موافقتنامه تحت شرایط ذیل انجام خواهد گرفت:

‌الف - پرداخت ۱۰% (‌ده درصد) ارزش فوب کالاهای تحویلی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ عقد قرارداد خرید. این پیش پرداخت‌ها به وسیله ضمانت‌نامه‌های صادر از طرف بانک تجارت خارجی بلغارستان تضمین خواهد شد.

ب - پرداخت ۱۰% (‌ده درصد) ارزش فوب کالاهای تحویلی در مقابل ارائه اسناد حمل و افتتاح اعتبار غیر قابل برگشت از طرف واردکننده ایرانی به نفع‌صادرکنندگان بلغاری:

ج - پرداخت ۸۰% (‌هشتاد درصد) ارزش فوب کالاهای تحویلی تحت شرایط اعتبار برای ماشین آلات و تجهیزاتی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار(‌پانصد هزار دلار) باشد در ده قسط متساوی شش‌ماهه و برای تحویل ماشین آلات و تجهیزاتی که ارزش آنها بیشتر از ۵۰۰ هزار دلار (‌پانصد هزار دلار)‌باشد در ۱۶ قسط متساوی شش‌ماهه. ‌سررسید پرداخت اولین قسط برای هر قسمت از کالاهای تحویلی یک سال پس از تاریخ تحویل خواهد بود. تاریخ اسناد حمل تاریخ تحویل هر محموله‌محسوب خواهد شد.

ماده ۳ - طرف بلغاری تحت موافقتنامه جداگانه علاوه بر اعتبار مذکور در ماده (۱) این موافقتنامه کلیه خدمات مورد نیاز دایر به مطالعه، تهیه نقشه‌ها و‌طرح‌ها، نصب، به کار انداختن، بهره‌برداری و تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و تجهیزات نامبرده در فهرست شماره ۱ منضم به این موافقتنامه را انجام‌خواهد داد.

‌متخصصین مورد نیاز برای انجام خدمات فنی لازم مذکور در فوق در اختیار طرف ایرانی گذارده خواهد شد. طرف بلغاری علاوه بر اعتبار مذکور در ماده(۱) موافقتنامه حاضر وسایل کارآموزی تعدادی متخصصین ایرانی در جمهوری بلغارستان را که به وسیله موافقتنامه جداگانه تعیین خواهند شد برای‌مدتی که از طرف دو کشور برای کسب تجارب فنی به منظور اداره و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات تحویلی در محدوده این موافقتنامه ضروری‌تشخیص داده می‌شود و هم چنین کمک برای تنظیم و اجرای برنامه‌های کارآموزی لازم برای متخصصین در ایران را به عهده خواهد گرفت. طرف ایرانی‌از پرداخت هر گونه هزینه کارآموزی معاف خواهد بود و فقط هزینه مسافرت و مخارج روزانه متخصصین خود را در جمهوری بلغارستان به عهده‌خواهد گرفت.

‌ماده ۴ - طرف بلغاری علاوه بر اعتبار حاضر تعهد می‌نماید پروانه خرید قطعات یدکی لازم برای ماشین آلات و تجهیزات تحویلی خود را در محدوده‌این موافقتنامه برای مؤسسات صنعتی و شرکت‌های ایرانی (‌واردکنندگان) صادر نماید.

‌ماده ۵ - استفاده دولت شاهنشاهی ایران از این اعتبار از تاریخ اجرای این موافقتنامه شروع خواهد شد و تا اتمام کامل تحویل کالاها طبق مدت و‌شرایط قراردادهای مربوطه ادامه خواهد داشت.

‌قراردادهای مربوط به استفاده از اعتبار نباید دیرتر از۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ منعقد گردد. ‌تاریخ اسناد حمل تاریخ استفاده از اعتبار محسوب خواهد شد.

‌ماده ۶ - به آن مبلغ اعتباری که طبق ماده (۱) این موافقتنامه اعطاء گردید و مورد استفاده قرار گرفته ۲٫۵ درصد بهره در سال تعلق خواهد گرفت بهره‌ها‌در پایان هر شش ماه محاسبه گردیده و ظرف سه ماه بعد از آن به ترتیب مذکور در ماده ۹ این موافقتنامه پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۷ - کلیه کالاها و خدماتی که توسط دولت جمهوری بلغارستان در محدوده این موافقتنامه به ایران تحویل خواهد شد بر اساس قراردادهایی‌صورت خواهد گرفت که بین مؤسسات بازرگانی و سازمان‌ها و شرکت‌های دو کشور که از طرف دولت‌های متبوع خود مجاز شناخته شده‌اند منعقد‌می‌گردد.

‌حجم - مدت - تضمین - قیمت - حل اختلافات و کلیه جزئیات مربوط به تحویل کالاها و عرضه خدمات در این قراردادها تعیین خواهد شد.

‌کلیه قراردادها و صورت حسابهای مربوط به تحویل کالاها و خدمات تحت این موافقتنامه به دلار آمریکا تنظیم خواهد شد.

‌ماده ۸ - به منظور نگاهداری حساب استفاده از اعتبار اعطایی و بازپرداخت آن در محدوده این موافقتنامه و پرداخت بهره ناشی از آن بانک مرکزی ایران‌و بانک تجارت خارجی بلغارستان در دفاتر خود حساب‌های لازم را افتتاح خواهند کرد.

‌بانک مرکزی ایران و بانک تجارت خارجی بلغارستان به وسیله موافقتنامه متقابل ترتیباتی فنی لازم را داده و نحوه عمل حساب‌های مذکور در این‌موافقتنامه را تعیین خواهند کرد.

‌ماده ۹ - بازپرداخت وجوه استفاده از اعتبار و پرداخت بهره در حساب تهاتری که طبق موافقتنامه پرداخت معتبر باز شده است ثبت گردیده و برای‌خرید کالاهای ایرانی مذکور در فهرست الف منضم به موافقتنامه بازرگانی جاری بین دو کشور به مصرف خواهد رسید.

‌هرگاه مدت اعتبار موافقتنامه پرداخت مذکور در فوق پایان یافته و موافقتنامه جدید بین دو کشور منعقد نگردیده باشد کلیه پرداخت‌های مربوط به این‌موافقتنامه از طریق بانک مرکزی ایران و یا هر بانک دیگری که در ایران مجاز شناخته شده باشد به دلار امریکا و یا هر گونه ارز قابل تبدیل مورد قبول‌اعتبار دهنده صورت خواهد گرفت.

‌ماده ۱۰ - به منظور تضمین اجرای منضم این موافقتنامه و تحکیم و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور طرفین در مورد تشکیل یک کمیسیون مختلط‌ایرانی و بلغاری توافق کردند.

‌این کمیسیون بنا به درخواست هر یک از طرفین متناوباً در تهران و صوفیه تشکیل جلسه داده و دارای وظایف زیر خواهد بود:

‌الف - تعقیب اجرای این موافقتنامه.

ب - برطرف کردن کلیه مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه پیش آمد کند.

ج - ارائه پیشنهادات به دولتین به منظور بهبود و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.

‌ماده ۱۱ - این موافقتنامه از تاریخ مبادله یادداشت بین طرفین دایر بر اعلام انجام تشریفات قانونی به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا اجرای نهایی‌معتبر خواهد بود.

‌این موافقتنامه ممکن است با توافق کتبی طرفین در محدوده قوانین دو کشور اصلاح و تکمیل گردد.

‌در تاریخ ۹ فوریه ۱۹۶۷ در تهران در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم و به امضاء رسید که هر دو متن متساویاً سندیت دارد.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری بلغارستان

‌دکتر علینقی عالیخانی - وزیر اقتصاد لاچوزار آورامف - نایب نخست وزیر

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده و فهرست‌های ضمیمه آن منضم به قانون موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی دولت شاهنشاهی ایران‌و دولت جمهوری بلغارستان است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌ضمیمه شماره ۱

‌لیست کارخانجات کامل که کشور جمهوری بلغارستان آماده است به ایران تحویل دهد.

>‌جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱ - صفحه ۲۱۴ الی ۲۱۶<

‌فهرست الف منضم به موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت ‌شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان

‌کالاهای صادراتی ایران به جمهوری بلغارستان.

۱ - نفت خام (‌شرکت ملی نفت ایران).

۲ - دانه‌های روغنی کنجد و کتان.

۳ - کنجاله.

۴ - خشکبار و گردو.

۵ - سبزیجات - عدس - نخود و لوبیا.

۶ - ادویه - زیره.

۷ - گیاهان صنعتی و رنگی و حنا.

۸ - برنج و فضولات آن.

۹ - چای.

۱۰ - کتیرا و صمغ‌های دیگر.

۱۱ - پنبه خام.

۱۲ - ماهی و کنسرو ماهی.

۱۳ - آرد ماهی.

۱۴ - پوست گوسفند و بز و بره - پوست‌های خام کار شده و سالامبور.

۱۵ - چرم تخت کفش.

۱۶ - روده.

۱۷ - انواع پشم خام و فضولات پشم.

۱۸ - موهر و موی بز و موهای زبر و غیره.

۱۹ - پارچه‌های ابریشم طبیعی و مصنوعی.

۲۰ - فرش.

۲۱ - کارهای دستی و اشیاء هنری.

۲۲ - منسوجات پنبه‌ای و نخ پنبه‌ای.

۲۳ - اشیاء پلاستیکی.

۲۴ - صدف خام و فیروزه.

۲۵ - چوب گردو و سایر انواع چوب برای مصارف صنعتی.

۲۶ - کلوخه‌های کانی و کلوخه‌های کانی تغلیظ شده - سنگ سرب - سنگ منگنز - سنگ کرم و سنگ روی.

۲۷ - مصنوعات فلزی به انضمام مبلمان فلزی.

۲۸ - کودهای شیمیایی.

۲۹ - سولفور.

۳۰ - فرآورده‌های پتروشیمی.

۳۱ - گلیسیرین.

۳۲ - فیلم ظاهر شده - کتاب و روزنامه.

۳۳ - کفش.

۳۴ - اتوبوس.

۳۵ - کامیون.

۳۶ - بخاری نفتی و آبگرمکن.

۳۷ - متفرقه.


‌جمع ۷۵۰۰۰۰۰ دلار آمریکا


‌فهرست‌های فوق منضم به موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی