قانون موافقت‌نامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و سوم


قانون موافقت‌نامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۲ آذر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - موافقتنامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۵۱ مطابق با ۱۵ مارس ۱۹۷۳ در تهران به امضاء نمایندگان دولتین رسیده‌است تصویب می‌گردد و اجازه مبادله اسناد مصوب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۳۵۲ در جلسه دوشنبه دوازدهم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

موافقتنامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی ایران و

دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی

‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نظر به مناسبات حسن همجواری موجود بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی و بنا به تمایل طرفین برای توسعه و تحکیم همکاری اقتصادی و فنی که بر اساس اصل منافع متقابل هر دو کشور می‌باشد و با توجه به‌مندرجات عهدنامه توسعه همکاریهای اقتصادی و فنی مورخ ۱۲ اکتبر ۱۹۷۲ و موافقتنامه مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۸ این موافقتنامه را منعقد نمودند.

‌ماده اول - دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان طی مراحلی تا ظرفیت۴ میلیون تن فولاد در سال با جدا کردن مرحله اول توسعه کارخانه تا ظرفیت ۱٫۹ میلیون تن فولاد در سال همان طوری که در گزارش فنی و اقتصادی و‌یادداشت تصویب آن پیش‌بینی گردیده است با توسعه متناسب پایگاههای سنگ و آهن و مواد اولیه غیر فلزی و نسوز و پایگاه ذغال‌سنگ همکاری‌خواهند نمود.

‌ماده دوم - دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی موافقت کرد اعتباری را که بر طبق موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر‌شوروی سوسیالیستی راجع به همکاری اقتصادی و فنی مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۸ به دولت شاهنشاهی ایران واگذار نموده است به میزان ۱۴۰ میلیون‌روبل افزایش دهد (‌محتوی یک روبل ۰٫۰۹۸۷۴۱۲ گرم طلای خالص می‌باشد). مبلغ ۱۴۰ میلیون روبل مزبور با شرایط مندرج در ماده چهارم‌موافقتنامه بین ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۸ جهت پرداخت هزینه سازمانهای شوروی مربوط به همکاری‌فنی در اجرای مرحله توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان تا ظرفیت ۱٫۹ میلیون تن فولاد در سال با توسعه مربوطه پایگاههای سنگ آهن و مواد‌اولیه غیر فلزی و نسوز و پایگاه ذغال‌سنگ و همچنین به منظور انجام تجسسات زمین‌شناسی و مطالعات تکمیلی برنامه‌های توسعه برای آینده مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت.

‌میزان اعتبار لازم جهت پرداخت هزینه سازمانهای شوروی برای همکاری فنی در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان در مرحله بعد از ۱٫۹ میلیون‌تن فولاد در سال با شرایط مندرج در موافقتنامه مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۸ بعداً تعیین و مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

‌ماده سوم - بانک مرکزی ایران و بانک دولتی دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ترتیبی که برای نگهداری حساب استفاده از اعتبار و حساب‌بازپرداخت اصل و پرداخت بهره اعتبار موافقتنامه مورخ ۲۲ ژوئن ۱۹۶۸ مقرر نموده‌اند تغییرات لازم را به منظور اجرای این موافقتنامه خواهند داد.

‌ماده چهارم - در صورت تمایل طرف ایرانی، سازمانهای شوروی قطعات یدکی و ماشین آلات تعویضی و مصالح ضروری جهت بهره‌برداری از کارخانه‌ذوب‌آهن آریامهر اصفهان را تحویل خواهند داد. طرف ایرانی بهای قطعات یدکی و ماشین آلات تعویضی و مصالح بهره‌برداری از کارخانه را که در این‌ماده منظور شده است بر اساس مفاد موافقتنامه‌های موجود بازرگانی و پرداخت بین ایران و شوروی پرداخت می‌نماید.‌و در ضمن سازمانهای شوروی‌آماده خواهند بود که بهای ماشین آلات تعویضی و مصالح تحویلی به ایران با شرایطی که بعداً مورد توافق طرفین قرار خواهد گرفت به اقساط پرداخت‌شود. سازمانهای ایرانی و شوروی قراردادهایی که در آن مقادیر و تاریخها و سایر شرایط تحویل قطعات یدکی و ماشین آلات تعویضی و مصالح تحویلی‌مشخص گردیده است منعقد خواهند نمود. قیمت قطعات یدکی و ماشین آلات تعویضی و مصالح تحویلی با موافقت طرفین بر اساس قیمتهای‌بین‌المللی تعیین خواهد گردید.

‌ماده پنجم - این موافقتنامه بر طبق ترتیبات قانونی مقرر در هر یک از دو کشور به تصویب خواهد رسید و از روز مبادله اسناد تصویب که در شهر مسکو‌انجام می‌گیرد دارای اعتبار خواهد بود.

‌این موافقتنامه در شهر تهران به تاریخ ۱۵ مارس سال ۱۹۷۳ مطابق با ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۱ در دو نسخه اصلی هر یک به زبان فارسی و روسی تهیه و‌تنظیم گردیده و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه همکاری در توسعه کارخانه ذوب‌آهن آریامهر اصفهان بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۳۲