قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۹.۱۱

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان که مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده می‌باشد و در تاریخ‌بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ برابر ۱۳ مه ۱۹۶۸ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود‌اسناد تصویب آن را مبادله نمایند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که در جلسه روز پنج شنبه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی

[z]موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران جمهوری ملی لهستان

‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان با علاقه‌ای که به گسترش همکاری بین دو کشور در زمینه‌های فرهنگی و علمی و هنری و‌آموزشی و ورزشی دارند و با اعتقاد به این که یک چنین همکاری در تشیید مناسبات دوستی فیمابین مؤثر خواهد بود تصمیم به عقد این موافقتنامه‌فرهنگی گرفتند و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین کردند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران.

‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوری ملی لهستان.

‌جناب آقای زیکفریدولنیاک معاون وزارت امور خارجه ‌نمایندگان فوق پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین با رعایت اصل عمل متقابل و احترام به حاکمیت یکدیگر مساعی لازم را در بسط روابط فرهنگی خود به کار خواهند برد.

‌ماده ۲ - طرفین متعاهدین متعهد می‌گردند که روابط معنوی خود را در زمینه‌های زیر تقویت نمایند:

‌الف - همکاری بین دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی.

ب - مبادله اطلاعات و نشریات فرهنگی و علمی و هنری.

ج - تشکیل کنفرانسها و مبادله متخصصین در زمینه‌های علمی و آموزشی و هنری.

‌د - مبادله آثار و نشریات علمی و ادبی و هنری به زبان اصلی و ترجمه آن.

ه - مبادله فیلم‌های مستند و برگزاری برنامه‌های کنسرت و تئاتر و نمایشگاههای علمی و هنری و مسابقات ورزشی.

‌ماده ۳ - طرفین متعاهدین در حدود قوانین خود و بنا به معرفی مقامات صالحه طرف دیگر تسهیلات و کمکهای لازم را نسبت به اتباع طرف مقابل در‌مورد تحصیلات تخصصی در دانشگاهها و مدارس عالیه و آرشیوها و کتابخانه‌ها و موزه‌ها فراهم خواهند نمود.

‌ماده ۴ - هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می‌شود که وسایل تحقیقات علمی دانشمندان و هنرمندان طرف دیگر را از طریق اعطای بورسهای تحصیلی‌و تحقیقی موضوع ماده ۷ که با معرفی مقامات صلاحیتدار به عمل می‌آید تأمین نماید.

‌ماده ۵ - طرفین متعاهدین همکاری بین مؤسسات رادیو تلویزیونی خود را تشویق نموده و مبادله فیلمهای علمی و هنری را از طریق مقامات رسمی و‌مطابق مقررات مربوطه داخلی خود تسهیل خواهند نمود.

‌ماده ۶ - طرفین متعاهدین در حدود امکان تدریس زبان و ادبیات و تمدن طرف مقابل را در دانشگاههای خود تشویق نموده و تسهیلات لازم را فراهم‌خواهند کرد.

‌ماده ۷ - طرفین متعاهدین به منظور اجرای این موافقتنامه با تصویب مقامات صلاحیتدار خود برنامه‌های مبادلات فرهنگی و هنری و ورزشی سالانه یا‌دوساله تدوین خواهند نمود.

‌ماده ۸ - این موافقتنامه مطابق قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجرا خواهد شد.

‌ماده ۹ - مدت اعتبار این موافقتنامه سه سال خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های سه‌ساله دیگر قابل تمدید می‌باشد مگر این که یکی از طرفین‌متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت مربوطه آن را فسخ نماید.

‌این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی - لهستانی و فرانسه تنظیم گردید و هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشد.

‌در صورت بروز اختلاف در تفسیر مواد - متن فرانسه معتبر خواهد بود.

‌تهران به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ (۱۳ مه ۱۹۶۸).

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران ‌از طرف دولت جمهوری ملی لهستان ‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملی لهستان است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی