قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی - مصوب ۱۳۴۶٫۱۰٫۱۰

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی که مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده‌است و در تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۳۴۶ برابر ۲۶ مه ۱۹۶۷ در پراگ به امضای نمایندگان دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود‌اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه که در تاریخ روز شنبه یازدهم آذر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود و در جلسه روز‌یکشنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی نظر به علاقه‌ای که به توسعه مناسبات و همکاری در زمینه‌های فرهنگی و علمی و‌هنری و آموزشی دارند و با اعتقاد به این که چنین همکاری در تشیید مناسبات دوستی بین دو کشور مؤثر خواهد بود به پیروی از اصول منشور سازمان‌ملل متحد تصمیم به عقد این موافقتنامه فرهنگی گرفته و بدین منظور نمایندگان صلاحیتدار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران

‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه

‌از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی

‌جناب آقای واکلاو داوید وزیر امور خارجه

‌نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر توافق نمودند:

‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین به منظور شناخت متقابل میراث فرهنگی دو کشور و پیشرفت‌های حاصله در زمینه فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش و‌ورزش روابط فرهنگی خود را به وسیله سازمان‌های صلاحیتدار خویش و به مبنای اصل عمل متقابل و رعایت اصل حق حاکمیت ملی توسعه خواهند‌داد.

‌ماده ۲ - طرفین متعاهدین همکاری بین دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و علمی و تحقیقاتی و هم چنین فرهنگی و هنری و‌ورزشی دو کشور را تشویق خواهند کرد.

‌ماده ۳ - طرفین متعاهدین مبادلات زیر را تسهیل خواهند نمود:

‌الف - مبادله استادان دانشگاه‌ها و مدارس عالی و دانشمندان و هم چنین سایر متخصصین امور علمی و آموزشی.

ب - مبادله هنرمندان و گروه‌های هنری و نمایندگان فرهنگ و هنر. ‌ماده ۴ - هر یک از طرفین متعاهدین بورس‌های کوتاه مدت برای مطالعات فرهنگی و علمی و فنی و هنری به اتباع کشور دیگر پس از معرفی مقامات‌صلاحیتدار اعطاء خواهند کرد.

‌ماده ۵ - طرفین متعاهدین در حدود مقررات جاریه کشور خود شناسایی عناوین و درجات علمی و دیپلم‌ها و گواهی‌نامه‌های پایان تحصیلی را که در‌کشور دیگر اخذ گردیده است تسهیل خواهند کرد و در صورت لزوم موافقتنامه خاصی در این مورد امضاء خواهند نمود.

‌ماده ۶ - هر یک از طرفین متعاهدین نسبت به معرفی آثار مربوط به موسیقی و سینما و تأتر و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و ترتیب‌سخنرانیها و نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فیلم و موسیقی و تأتر و هم چنین انتشار ترجمه‌های آثار علمی و ادبی و هنری کشور دیگر کمک خواهند‌نمود.

‌هم چنین طرفین متعاهدین مبادله نشریات علمی و هنری و آموزشی و نوارهای موسیقی ضبط شده و مجموعه‌های نت و آثار هنر نقاشی و‌مجسمه‌سازی بین دو کشور را تسهیل خواهند کرد.

‌ماده ۷ - طرفین متعاهدین همکاری بین سازمان‌ها و مؤسسات رادیویی و تلویزیونی و فیلمبرداری دو کشور را تشویق خواهند نمود.

‌ماده ۸ - طرفین متعاهدین تماس بین ورزشکاران دو کشور به ویژه ترتیب مسابقات ورزشی را تشویق خواهند کرد.

‌ماده ۹ - طرفین متعاهدین در حدود مقررات جاریه کشور خود برای تشکیل انجمن‌های فرهنگی به منظور فعالیت‌های فرهنگی و شناساندن تاریخ و‌تمدن طرف مقابل در پایتخت‌های دو کشور تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود.

‌انجمن‌های مزبور با توجه به قوانین داخلی هر یک از طرفین ضمن موافقتنامه جداگانه تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۱۰ - طرفین متعاهدین به منظور اجرای این موافقتنامه برنامه مبادلات فرهنگی سالیانه تنظیم خواهند کرد.

‌ماده ۱۱ - این موافقتنامه بر طبق قوانین اساسی دو کشور به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

‌ماده ۱۲ - مدت اعتبار این موافقتنامه سه سال خواهد بود و هر یک از طرفین می‌توانند حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت مزبور با اعلام فسخ به آن‌پایان بخشد مادام که یکی از طرفین با اعلام قبلی سه‌ماهه آن را فسخ ننمود هر بار برای یک دوره سه‌ساله دیگر معتبر خواهد بود.

‌این موافقتنامه در دو نسخه به زبان‌های فارسی و چک و فرانسه تنظیم و به امضاء می‌رسد و هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشد و در صورت بروز‌اختلاف در تفسیر مواد متن فرانسه مناط اعتبار خواهد بود.

‌پراگ به تاریخ پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران.

‌از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی.

‌موافقتنامه فرهنگی بالا مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی چکسلواکی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی