قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده می‌باشد و در‌تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۴۶ برابر ۲۶ نوامبر ۱۹۶۷ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد‌تصویب آن را مبادله نماید.


‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که رر تاریخ روز دوشنبه سی‌ام اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه‌روز پنجشنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. ‌ نایب رییس مجلس شورای ملی - مهندس حیدرعلی ارفع

[z]‌موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان:

‌نظر به علاقه‌ای که به تحکیم مناسبات حسنه و ایجاد همکاری بین دو کشور در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی و هنری و ورزش دارند بر اساس تفاهم‌متقابل و رعایت اصل احترام به حق حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تصمیم به عقد این موافقتنامه فرهنگی گرفتند و بدین منظور‌نمایندگان صلاحیتدار و تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند: ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران: ‌جناب آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوری خلق بلغارستان: ‌جناب آقای ایوان باشو وزیر امور خارجه ‌نمایندگان مزبور پس از ارائه اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر موافقت نمودند: ‌ماده اول - طرفین متعاهدین به منظور توسعه مناسبات بین مؤسسات علمی و تعلیمات عالیه و ایجاد همکاری بین دانشمندان برای تبادل نظر در‌زمینه‌های مختلف فرهنگی و مبادله کتب و مجلات و نشریات علمی از طریق مقامات رسمی خود مساعی لازم را به کار خواهند برد. ‌ماده دوم - طرفین متعاهدین موجبات تشویق و تسهیل مسافرتهای دسته‌جمعی یا انفرادی دانشمندان و استادان و هنرمندان و معلمان و ورزشکاران را‌در حدود امکانات خود فراهم خواهند ساخت همچنین طبق قوانین جاریه کشور خود برای تحقیقات آنان بر حسب تخصصشان تسهیلات لازم را ایجاد‌خواهند نمود. ‌ماده سوم - طرفین متعاهدین طبق قوانین جاریه کشور خود در حدود امکانات به متخصصین و دانشمندان طرف دیگر که در دانشگاهها و مؤسسات‌علمی آنان مشغول مطالعه می‌باشند بورسهای تحقیقی و مطالعاتی کوتاه مدت اعطاء خواهند نمود. ‌ماده چهارم - طرفین متعاهدین در حدود امکانات خود تسهیلات لازم را در امور ذیل فراهم خواهند ساخت:

۱ - مبادله اطلاعات هنری.

۲ - مبادله صفحات و نوارهای موسیقی ضبط شده و اخبار و انتشارات در زمینه‌های فرهنگی و هنری و علمی.

‌ماده پنجم - طرفین متعاهدین در حدود امکانات خود در رشته‌های زیر همکاری خواهند کرد:

۱ - سینما

۲ - ورزش

۳ - رادیو و تلویزیون

۴ - موزه و کتابخانه

‌ماده ششم - هر یک از طرفین متعاهدین تعیین ارزش مدارک تحصیلی صادر از مراجع رسمی طرف دیگر را مورد توجه قرار خواهند داد. ‌ماده هفتم - طرفین متعاهدین به منظور اجرای این موافقتنامه با تصویب مقامات صلاحیتدار خود برنامه‌های سالیانه تدوین خواهند نمود. ‌ماده هشتم - این موافقتنامه بر طبق قوانین اساسی دو دولت به تصویب خواهد رسید و از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در صوفیه به عمل خواهد آمد‌به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ‌ماده نهم - مدت اعتبار این موافقتنامه دو سال خواهد بود و پس از آن تا هنگامی که یکی از طرفین به موجب اخطار کتبی به مهلت سه ماه تصمیم خود‌را دائر بر فسخ آن اعلام ندارد به قوت خود باقی خواهد ماند. ‌ماده دهم - این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و بلغاری و انگلیسی تنظیم گردید در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی‌معتبر خواهد بود. ‌بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین این موافقتنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. ‌به تاریخ پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش برابر بیست و ششم نوامبر هزار و نهصد و شصت و هفت. ‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران. از طرف دولت جمهوری خلق بلغارستان. ‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان است. ‌ نایب رییس مجلس شورای ملی - مهندس حیدرعلی ارفع