قانون موافقت‌نامه تاسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۰

‌ماده واحده - به منظور ایجاد مرکز تحقیقات مخابراتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن موافقتنامه‌ای شامل یک مقدمه و ده ماده و پنج‌ضمیمه که در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۶ اوت ۱۹۷۰ در تهران به امضای نمایندگان مختار طرفین رسیده و پیوست این قانون است تصویب و‌به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۵ در جلسه روز‌دوشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی [z]موافقتنامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن ‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن که به توسعه همکاریهای اقتصادی و فنی بین دو کشور و نیز تقویت روابط دوستانه که از دیرباز مابین دو کشور‌برقرار است اشتیاق فراوان دارند روی نکات زیر موافقت می‌کنند.

‌ماده ۱ - ۱ - دولتین در تأسیس یک مرکز تحقیقات ارتباطی در دانشگاه تهران به نام مرکز تحقیقات ارتباطی ایران "‌که در این موافقتنامه" مرکز خوانده‌خواهد شد همکاری خواهند کرد.

۲ - وظایف مرکز عبارت است از انجام پژوهشهای نظری و عملی در امور مخابراتی (تله‌کمونیکاسیون) و تربیت اتباع ایرانی در پژوهشهای مخابراتی(‌تله‌کمونیکاسیون) و افزایش و توسعه سیستم‌ها و وسائل و دستگاه‌های مخابراتی (‌تله‌کمونیکاسیون) و کمک به ایجاد مقررات و روشهای مربوط به‌خدمات مخابراتی (‌تله‌کمونیکاسیون) در ایران.

‌ماده ۲ - ۱ - دولت ژاپن در تأمین خدمات یک مشاور و چند کارشناس ژاپنی مورد نیاز طبق آنچه در ضمیمه ۱ ذکر شده است به هزینه خود طبق قوانین‌و مقررات معتبر در ژاپن اقدامات لازم به عمل خواهد آورد.

۲ - کارشناسان ژاپنی و خانواده‌های ایشان در ایران از امتیازات و معافیتهای مندرج در ضمیمه ۲ این موافقتنامه و مزایا و معافیت‌های مندرج در آیین‌نامه‌مورخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ و (۱۴ ژوئیه ۱۹۶۶) و یا مزایا و معافیت‌های مقرره در آیین‌نامه‌هایی که ممکن است پس از امضای موافقتنامه حاضر لازم‌الاجرا‌گردد و مساعدتر باشد بهره‌مند خواهد شد.

‌ماده ۳ - ۱ - دولت ژاپن در مورد تأمین ماشین آلات، دستگاه‌ها، ابزار و وسائلی که طبق صورت ضمیمه ۳ برای تأسیس مرکز لازم است به هزینه خود‌طبق قوانین و مقررات معتبر در ژاپن اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

۲ - لوازم مزبور پس از تحویل به مسئولین و مقامات ایرانی به صورت سیف در بندر خرمشهر جزو اموال دولت شاهنشاهی ایران محسوب خواهد شد.

۳ - لوازم مزبور منحصراً برای مرکز تحقیقات بوده و طبق نظر کارشناسان ژاپنی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

‌ماده ۴ - دولت ژاپن در مورد تأمین آموزش کارکنان ایرانی که باید به عنوان جانشین کارشناسان ژاپنی انجام وظیفه کنند با امکانات فنی موجود در ژاپن‌به هزینه خود و طبق قوانین و مقررات معتبر در آن کشور اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

‌ماده ۵ - مشاور و کارشناسان ژاپنی که به موجب این موافقتنامه به ایران اعزام می‌گردند هرساله انفراداً نزد شرکت سهامی بیمه ایران، تهران تا حداکثر‌مبلغ پنج میلیون ریال در مقابل هر نوع خسارت ناشی از اعمال غیر عمد مشاور و کارشناسان ژاپنی مربوط به انجام وظایف موضوع این موافقتنامه بیمه‌می‌شوند و حقوق بیمه مربوطه از طرف دولت شاهنشاهی ایران پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۶ - ۱ - دولت شاهنشاهی ایران متعهد می‌شود که خدمات و وسائل زیر را به هزینه خود تأمین کند:

‌الف - یک رییس ایرانی و سایر کارمندان مورد نیاز طبق صورت ضمیمه ۴.

ب - زمین و ساختمانهای لازم طبق صورت ضمیمه ۵ و نیز تسهیلات و لوازم مربوطه آنها.

ج - تعویض ماشین آلات، دستگاه‌ها و لوازم موضوع ماده ۳ و لوازم یدکی مربوطه و تأمین لوازم اجزاء و غیره که برای کار و نگهداری مرکز لازم است.

‌د - محلهای مسکونی مجهز و مناسب و نیز تسهیلات مربوط به ایاب و ذهاب کارشناسان ژاپنی.

ه - وسائل موتوری برای آزمایشهای خارج از شهر.

۲ - دولت شاهنشاهی ایران تعهد می‌کند که هزینه‌های زیر را تأمین کند:

‌الف - حقوق گمرکی، مالیاتی داخلی و عوارض مشابهی که احتمالاً از طرف دولت ایران به لوازم موضوع ماده ۳ تعلق خواهد گرفت.

ب - هزینه‌های مربوط به حمل و نقل لوازم موضوع ماده ۳ در داخل ایران و نیز لوازم مورد نیاز برای نصب، کار و نگهداری آنها.

ج - هر گونه هزینه‌های جاری برای کار و نگهداری مرکز.

‌ماده ۷ - رییس ایرانی مرکز مسئول اداره کلی مرکز است و حال آنکه مشاور ژاپنی مسئول هدایت و سرپرستی تحقیقات و فعالیت‌های آموزشی مرکز با‌مشاور مدیر ایرانی خواهد بود.

‌مشاور ژاپنی با موافقت مدیر ایرانی مرکز در خصوص توسعه امور ارتباطی در ایران به مقامات مربوطه ایرانی نظر خواهد داد.

‌ماده ۸ - دو کشور ایران و ژاپن باید به منظور کار صحیح و تأمین موفقیت فعالیتهای مرکز با هم مشاوره و تبادل نظر کنند.

‌ماده ۹ - طول مدت خدمت کارشناسان ژاپنی موضوع ماده ۲ نباید از سه سال تجاوز کند.

‌ماده ۱۰ - ۱ - این موافقتنامه در تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر انجام تشریفات لازمه از نظر قوانین داخلی خود جهت‌لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه به مرحله اجرا در خواهد آمد و به مدت چهار سال از تاریخ مزبور معتبر خواهد بود.

۲ - این موافقتنامه ممکن است با توافق طرفین برای مدت بیشتری تمدید گردد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه زبان انگلیسی در تاریخ در تهران به امضاء رسید.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت ژاپن ‌ضمیمه ۱ ۱ - مشاور.

۲ - کارشناس مایکروویو.

۳ - کارشناس رادیو.

۴ - کارشناس مخابرات کاریر ۵ - کارشناس تأسیسات صحرایی.

۶ - کارشناس تلگراف.

۷ - کارشناس تلفن.

۸ - کارشناس پخش صدا و مقررات رادیویی.

۹ - مسئول هماهنگی.

‌ضمیمه ۲ ‌امتیازات و معافیتها:

۱ - معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و عوارض سود بازرگانی متعلقه به مواد غذایی ژاپنی تا مبلغ ده هزار ریال (‌قیمت فوب بندر بارگیری ژاپن) که به‌منظور مصرف کارشناسان و خانواده‌شان در هر سال به ازاء هر نفر به ایران وارد می‌شود.

۲ - خدمات و تسهیلات پزشکی مجانی برای کارشناسان ژاپنی و خانواده‌شان.

‌ضمیمه ۳ ‌صورت ماشین آلات دستگاه‌ها، ابزارها و وسائل.

۱ - دستگاه‌ها و لوازم تحقیقاتی مربوط به مایکروویو: رادیو، کاریر، تأسیسات صحرایی، تلگراف، تلفن و پخش صدا (‌مقررات رادیویی).

۲ - دستگاه‌ها و وسائل اندازه‌گیری.

۳ - وسائل و ماشین آلات آزمایشی.

۴ - وسائل و ابزارهای ماشین‌سازی برای فلزکاری.

۵ - سایر دستگاه‌ها و وسائل جزئی لازم برای تحقیقات.

‌ضمیمه ۴ ‌صورت کارکنان ایرانی مرکز.

۱ - مدیر.

۲ - کارکنان فنی لازم، شامل مهندسان تحقیقاتی و معاونان آنها.

۳ - کارکنان دفتری و خدمتگزاران، شامل ماشین‌نویس، کارمندان دفتری، تلفنچی، نگهبان، راننده و امر بر و غیره.

‌ضمیمه ۵ ‌زمین و ساختمانهایی که باید برای مرکز تأمین گردد.

‌الف - زمینی به مساحت لااقل ۳۱۰۰۰ متر مربع در دانشگاه تهران.

ب - ساختمانهایی به مساحت زیربنای ۳۸۰۰ متر مربع.

۱ - اتاقهای آزمایشهای عملی برای هفت بخش.

۲ - اتاقهای کافی جهت کارهای دفتر و اداری.

۳ - کارگاه آزمایش.

۴ - انبار.

۵ - گاراژ.

۶ - مرکز نیروی الکتریکی.

۷ - برج آنتن.

۸ - اتاقهای متفرقه.

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده و پنج ضمیمه منضم به قانون موافقتنامه تأسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و‌دولت ژاپن می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی