قانون موافقت‌نامه بلندمدت توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم‌ لهستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قانون موافقتنامه بلندمدت توسعه همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم‌لهستان - مصوب ۱۳۵۷٫۴.۱ ماده واحده - موافقتنامه بلندمدت توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان مشتمل بریک مقدمه و پنج ماده که در تاریخ سوم شهریور ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی (۲۵ اوت ۱۹۷۷) بین نمایندگان مختار دو دولت در ورشو به امضاء رسیده است‌تصویب و اجازه مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷٫۲.۱۸، در جلسه روز پنجشنبه اول‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی [z]موافقتنامه بلندمدت در زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان با توجه به روابط دوستانه موجود بین دو کشور با توجه به پیشرفتهای اساسی حاصله در زمینه توسعه روابط اقتصادی و صنعتی با رعایت اصول منشور ملل متحد و بر پایه تساوی حقوق، احترام‌متقابل، استقلال ملی، حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و منافع متقابل.

با توجه به امکانات وسیع ناشی از رشد سریع اقتصاد ملی دو کشور، با علاقه به توسعه روابط اقتصادی و صنعتی بین دو کشور بر مبنای درازمدت به‌شرح زیر موافقت نمودند.

ماده ۱ - طرفین متعاهد تصمیم خود را مبنی بر توسعه و تحکیم همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دو کشور با توجه به امکانات بالقوه اقتصاد ملی‌خود در جهت توسعه و متنوع ساختن این روابط ابراز می‌دارند.

ماده ۲ - همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دو کشور ممکن است فعالیتهای وسیع و متنوعی را در برگیرد مانند:


ایجاد کارخانه‌های صنعتی و سایر طرحهای مورد علاقه مشترک و همچنین توسعه و نوسازی کارخانه‌های موجود.

تهیه گزارشهای توجیهی مربوط به کارخانه‌ها و طرحهای فوق‌الذکر.

مطالعات و بررسیهای مشترک درباره موضوعات تکنولوژیکی مورد علاقه مشترک و همکاری در زمینه آموزش فنی و همچنین تحقیقات عملی.

ایجاد تخصص در تولید و مبادله قطعات، همکاری در تولید بازاریابی محصولات.

مبادله اطلاعات فنی، نشریات، گواهینامه‌های اختراعات و ابداعات، پروانه‌ها و دانشهای فنی.

طرفین متعاهد اطمینان دارند که در نتیجه همکاری در رشته‌های فوق‌الذکر و سایر زمینه‌ها توسعه و تنوع مبادله کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای‌بین ایران و جمهوری مردم لهستان به نفع هر دو طرف ادامه خواهد یافت. این مبادله ممکن است شامل مبادله تأسیسات کامل، ماشین آلات، تجهیزات، سایر تولیدات و خدمات صنعتی و همچنین کالاهای سنتی باشد.

ماده ۳ - سازمانهای صلاحیتدار طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور موافقتنامه‌ها و قراردادهایی در زمینه همکاریهای اقتصادی وصنعتی منعقد خواهند ساخت.

طرفین متعاهد در حدود قوانین و مقررات تدابیر لازم را جهت تسهیل اجرای مفاد موافقتنامه‌ها و قراردادهای فوق‌الذکر اتخاذ خواهند نمود.

ماده ۴ - اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای مفاد این موافقتنامه و توسعه و تعیین زمینه‌های همکاری بین دو کشور و بررسی مسائل ناشی از این همکاری درچارچوب موافقتنامه حاضر در صلاحیت کمیته مشترک وزیران دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم لهستان خواهد بود.

ماده ۵ - این موافقتنامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به مدت ۱۵ سال معتبر خواهد بود. و پس از انقضای مدت مزبور اعتبار آن خود به خود برای دوره‌های‌پنج‌ساله دیگر تمدید می‌گردد مگر آنکه یکی از طرفین متعاهد یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار موافقتنامه قصد خود را مبنی بر فسخ آن کتباً به طرف‌دیگر اعلام نماید.

موافقتنامه‌ها و قراردادهایی که در زمان اعتبار این موافقتنامه منعقد شوند ولی اجرای آنها به هنگام انقضای مدت این موافقتنامه پایان نیافته باشد مشمول‌مفاد موافقتنامه حاضر خواهند بود.

این موافقتنامه منوط به تصویب مقامات صلاحیتدار دو کشور می‌باشد و از تاریخ مبادله یادداشت مبنی بر تأیید و یا تصویب موافقتنامه لازم‌الاجراخواهد گردید.

این موافقتنامه در تاریخ ۲۵ اوت ۱۹۷۷ (۲۵۳۶٫۶.۳ شاهنشاهی) در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی که هر دو نسخه متساویاً معتبر می‌باشند درورشو با امضاء رسید.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران از طرف دولت جمهوری مردم لهستان موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده منضم به قانون موافقتنامه بلند مدت توسعه همکاریهای اقتصادی و صنعتی بین دولت شاهنشاهی‌ایران و دولت جمهوری مردم لهستان می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی