قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۷ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۱ آذر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده است‌و در تاریخ سی و یکم مرداد ماه ۱۳۴۵ برابر با بیست و دوم اوت ۱۹۶۶ در تهران به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب و به دولت‌اجازه داده می‌شود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه که در تاریخ روز شنبه یازدهم آذر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه‌هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

‌دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به استظهار کوشش‌هایی که برای تحکیم و ادامه همکاری بین دو کشور در زمینه‌آموزش و پرورش و علوم و فرهنگ و هنر و ورزش به قصد حداکثر مبادله اطلاعات و آشنایی در زمینه‌های مذکور از طریق همکاری دوستانه به عمل‌می‌آید تصمیم اتخاذ نمودند که این موافقتنامه را منعقد نمایند و بدین منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را به شرح زیر تعیین نمودند:

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران

‌جناب آقای عباس آرام

‌وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران

‌از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

‌جناب آقای اس. ک رومانفسکی

‌رییس کمیته روابط فرهنگی با کشورهای خارجی وابسته به شورای وزیران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمایندگان مزبور پس از ارائه اختیار‌نامه‌های خود که در نهایت صحت و اعتبار است درباره مواد ذیل موافقت نمودند:

‌ماده ۱ - طرفین متعاهدین همکاری فرهنگی و علمی بین دو کشور را بر اساس احترام متقابل و رعایت حق حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی و‌تساوی حقوق و نفع متقابل تحکیم خواهند نمود.

‌ماده ۲ - طرفین متعاهدین به توسعه تماس‌های بین دانشمندان هر دو کشور از طریق دید و بازدیدهای متقابل کمک خواهند کرد.

‌ماده ۳ - طرفین متعاهدین مبادلات در زمینه فرهنگ و آموزش را که متقابلاً قابل قبول باشد تشویق خواهند نمود.

‌ماده ۴ - طرفین متعاهدین به توسعه روابط فرهنگی دو کشور بر اساس عمل متقابل به طریق ذیل کمک خواهند کرد:

  • الف - مبادلات در رشته‌های تئاتر و موسیقی و اپرا و باله و انواع دیگر هنر.
  • ب - ترتیب نمایشگاه‌های هنری و علمی و اشیاء موزه‌ها و عکس‌های مربوط به این قبیل امور.
  • ج - مبادله فیلم‌های هنری و علمی.
  • د - مبادله صفحات گرامافون و نوارهای ضبط صوت موسیقی ملی کلاسیک و معاصر و پخش آنها به وسیله رادیوهای هر دو کشور.
  • ه - توسعه مبادله کتاب‌ها و مجلات و سایر نشریات علمی و فنی و فرهنگی.

‌ماده ۵ - طرفین متعاهدین نسبت به توسعه روابط ورزشی از طریق اجرای مسابقات بین ورزشکاران دو کشور و مبادله کارشناسان در رشته‌های ورزشی‌و داوران در صورت لزوم مساعدت خواهند کرد.

‌ماده ۶ - طرفین متعاهدین اقدامات پیش‌بینی شده در این موافقتنامه را بر اساس برنامه‌های سالانه همکاری فرهنگی و علمی اجرا خواهند نمود. این‌برنامه‌ها باید از طریق مذاکرات مورد موافقت قرار گرفته و به وسیله نمایندگان مختار طرفین امضاء شود.

‌ماده ۷ - طرفین متعاهدین موافقت دارند در صورتی که تماس‌هایی علاوه بر موارد ذکر شده در این موافقتنامه برای توسعه مبادلات فرهنگی و علمی‌مفید تشخیص داده شود برای عملی نمودن آنها مساعدت لازم را به عمل آورند.

‌ماده ۸ - طرفین متعاهدین بر اساس عمل متقابل و با رعایت قوانین موجود در هر دو کشور فعالیت‌های انجمن‌های روابط فرهنگی یکدیگر را تشویق‌خواهند نمود.

‌ماده ۹ - این موافقت‌نامه بر طبق مقررات قوانین اساسی هر دو کشور به تصویب خواهد رسید و سی روز پس از مبادله اسناد تصویب که در مسکو به‌عمل خواهد آمد دارای اعتبار خواهد بود.

‌ماده ۱۰ - این موافقت‌نامه برای مدت سه سال منعقد می‌شود و در صورتی که هیچ یک از طرفین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت تمایل خود را‌برای فسخ این موافقتنامه اعلام ندارند موافقتنامه خود به خود برای مدت سه سال دیگر تمدید می‌شود.

‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ سی و یکم مرداد ماه سال ۱۳۴۵ برابر با بیست و دوم ماه اوت سال ۱۹۶۶ در دو نسخه به زبان‌های فارسی و روسی‌امضاء شد و هر دو متن دارای اعتبار یکسان است.

‌از طرف دولت شاهنشاهی ایران -- از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

‌عباس آرام -- اس. ک. رومانفسکی

‌موافقتنامه فرهنگی بالا مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتخاذ جماهیر شوروی‌سوسیالیستی می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی