قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی‌ در مورد برنج

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۵۰ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره همکاری فنی کشاورزی‌در مورد برنج - ‌مصوب ۱۳۵۰٫۱.۳۰

‌ماده واحده - موافقتنامه مربوط به تمدید همکاریهای فنی کشاورزی برای توسعه تحقیقات و افزایش محصول برنج بین وزارت کشاورزی دولت‌شاهنشاهی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده تصویب می‌گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده‌می‌شود که امضاء و مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۸ در جلسه روز‌دوشنبه سی‌ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی [z]تمدید موافقتنامه همکاری‌های فنی در مورد زراعت برنج ‌وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی به منظور ادامه همکاری‌های کشاورزی در زمینه زراعت برنج‌موافقت می‌نمایند که موافقتنامه منعقده در تاریخ ششم خرداد ماه ۱۳۴۸ با شرایط مشروحه زیر برای مدت دو سال تمدید شود.

‌ماده اول - وزارت امور اقتصادی چین ملی به منظور ترویج روشهای پیشرفته کشت و کار برنج برای افزایش محصول در واحد سطح و ترتیب دادن‌مزارع نمایشی و آموزشی و همچنین برای توسعه مرکز تحقیقات برنج آمل از نظر امکان انجام تحقیقات وسیع پیشرفته برنج هیأتی از کارشناسان فنی‌برنجکار خود را برای مدت دو سال از تاریخ انقضای موافقتنامه قبلی به ایران اعزام خواهد داشت.

۱ - ۱ - هیأت مزبور تشکیل خواهد شد از ۵ تا ۷ نفر کارشناس که یک نفر از آنها سمت ریاست هیأت را عهده‌دار خواهد بود و ۵ نفر تکنیسین.

۲ - ۱ - علاوه بر عده مذکور در بند ۱ - ۱ - در صورت لزوم کارشناسانی نیز برای دوره‌های کوتاه مدت به ایران اعزام خواهند شد که حداکثر ۱۲ نفر‌خواهد بود.

۳ - ۱ - بر اساس این موافقتنامه هیأت مذکور برنامه عملیات اجرایی سالیانه خود را تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی ایران به مورد اجراء خواهد‌گذاشت.

‌ماده دوم - حق‌الزحمه - هزینه مسکن - هزینه درمان و هزینه مسافرت رییس و اعضای هیأت به شرح زیر از طرف وزارت کشاورزی ایران پرداخت‌خواهد شد.

۱ - ۲ - میزان حق‌الزحمه هر یک از افراد هیأت که حاضر باشند برای مدت دو سال دیگر موضوع این موافقتنامه به کار خود در ایران ادامه دهند در مورد‌رییس هیأت ماهیانه ۷۹۱۰۴ ریال و کارشناسان هر یک ماهیانه ۶۳۰۷۲ ریال و تکنیسینهای کشاورزی هر یک ماهیانه ۳۹۴۰۸ ریال خواهد بود ولی هر‌گاه اعضای جدیدی جانشین اعضای فعلی هیأت گردد میزان حقوق رییس هیأت ماهیانه ۶۵۹۲۰ ریال و کارشناسان جدید هر یک ماهیانه ۵۲۵۶۰ ریال و‌تکنیسین‌های کشاورزی جدید هر یک ماهیانه ۳۲۸۴۰ ریال خواهد بود.

۲ - ۲ - نصف حق‌الزحمه تعیین شده در بند ۱ - ۲ - به ریال و نصف دیگر به دلار آمریکایی پرداخت خواهد شد.

۳ - ۲ - پرداخت مالیات حق‌الزحمه به عهده کلیه افراد هیأت خواهد بود در صورتی که میزان مالیات نسبت به میزان مندرجه در قانون مصوب مارس۱۹۶۳ کم یا اضافه شود حق‌الزحمه آنان باید طوری تعدیل گردد که دریافتی آنان ثابت بماند.

۴ - ۲ - هزینه‌های درمانی رییس و اعضای هیأت به عهده وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران خواهد بود.

۵ - ۲ - برای رییس و اعضاء هیأت محل سکونت مناسب با وسائل زندگی و دفتر کار به طور مجانی از طرف وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران‌تهیه خواهد شد.

۶ - ۲ - هزینه رفت و برگشت رییس و اعضای هیأت از تایپه به تهران و بالعکس از طریق هوایی (‌طبق بلیط درجه توریستی) از طرف وزارت کشاورزی‌دولت شاهنشاهی ایران پرداخت خواهد شد.

۷ - ۲ - در مسافرتهای داخلی ایران که طبق دستور مقامات ایرانی برای مأموریتهای رسمی انجام شود هزینه رفت و برگشت و هزینه هتل (‌غذا و‌مسکن) از طرف وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی پرداخت خواهد شد.

۸ - ۲ -رییس هیأت و کارشناسان شاغل فعلی که مایل به ادامه خدمت خود در ایران در مدت دو سال تمدید قرارداد موضوع این موافقتنامه باشند در‌صورت تمایل حق خواهند داشت پس از یک سال خدمت در ایران خانواده خود را نیز به ایران بیاورند.

‌وزارت کشاورزی کلاً ۳ بلیط کامل دوسره از درجه توریستی برای هر کارشناس تأمین خواهد کرد و در این صورت هزینه مسکن خانواده آنان نیز به عهده‌وزارت کشاورزی خواهد بود.

۹ - ۲ - خانواده کارشناسان و تکنیسینهایی که طبق بند ۸ - ۲ به ایران بیایند قبل از شش ماه اقامت در ایران حق استفاده از بلیط مراجعت نخواهند‌داشت.

۱۰ - ۲ - حق‌الزحمه و هزینه مسکن و مسافرت کارشناسان موضوع بند ۲ - ۱ ماده اول نیز که علاوه بر عده مقیم در ایران برای دوره‌های کوتاه مدت به‌ایران خواهند آمد طبق مفاد ماده دوم پرداخت خواهد شد.

‌ماده سوم -‌رییس هیأت و کارشناسان عضو هیأت فعلی که داوطلب ادامه خدمت خود در ایران در مدت دو سال تمدید موضوع این موافقتنامه باشند و‌مایل نباشند از حق آوردن خانواده خود به ایران استفاده نمایند و تکنیسینهای فعلی که داوطلب ادامه خدمت در مدت دو سال تمدید موضوع این‌موافقتنامه باشند و همچنین کارشناسان و تکنیسینهایی که جدیداً به ایران آمده و جانشین کارشناسان و تکنیسینهای فعلی می‌شوند حق خواهند داشت‌بعد از پایان هر ۱۱٫۵ ماه خدمت در ایران از ۱۵ روز مرخصی با استفاده از حقوق به ترتیب زیر استفاده نمایند:

‌الف - در صورتی که در آخر ۱۱٫۵ ماه خدمت سال اول بخواهند از مرخصی استفاده نمایند این مرخصی محلی خواهد بود.

ب - اگر بخواهند از مرخصی دو سال یکجا پس از ۲۳ ماه خدمت استفاده نمایند حق خواهند داشت که در صورت تمایل مرخصی خود را در کشور‌خود بگذرانند.

‌ماده چهارم - هیأت اختیار کافی برای به کار بردن اراضی زراعتی که در دسترس آنها گذارده می‌شود دارد و کلیه محصول به دست آمده از مزارع مورد‌عمل، تحویل وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران خواهد شد.

‌ماده پنجم - وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران هزینه عملیات مربوط به آماده نمودن زمین، ساختمان، منابع آب - آبیاری و زهکشی را تأمین‌خواهد نمود.

‌ماده ششم - هیأت کارشناسان فنی چین ملی اقدامات لازم برای آشنا ساختن کارمندان فنی ایرانی به روشهای پیشرفته کشت و برداشت برنج از طریق‌تعلیم در دوره‌های کوتاه مدت به عمل خواهند آورد.

‌ماده هفتم - وزارت کشاورزی دولت شاهنشاهی ایران دو نفر مأمور رابط و دو نفر مترجم مقیم در محل برای همکاری با هیأت مأمور خواهد نمود.

‌همچنین به تعداد مورد نیاز، اتومبیل صحرایی با راننده و کارگر برای اجرای برنامه‌ها خواهد گمارد.

‌ماده هشتم - طرفین این موافقتنامه کلیه مساعی خود را به منظور اجرای مفاد آن به کار خواهند برد.

‌ماده نهم -‌رییس هیأت و کارشناسان و تکنیسینهای چین ملی حق مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی ایران ندارند و‌تخلف از مفاد این ماده موجب نقض قرارداد خواهد بود و هیچگونه حقی برای کارشناس متخلف نخواهد بود.

‌ماده دهم - این موافقتنامه از تاریخ بیست اسفند ماه ۱۳۴۹ مطابق با یازدهم مارس ۱۹۷۱ (یک روز پس از پایان دوره موافقتنامه قبلی) تا مدت دو سال‌به قوت خود باقی خواهد بود و ممکن است با تراضی طرفین تمدید گردد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که در دو نسخه معتبر است تنظیم و پس از امضاء مبادله خواهد شد.

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به تمدید دوره‌همکاری فنی کشاورزی در مورد برنج می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی