قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۸ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۲.۲۲

‌ماده واحده - موافقتنامه مربوط به همکاریهای فنی کشاورزی برای توسعه تحقیقات و افزایش محصول برنج بین وزارت کشاورزی دولت‌شاهنشاهی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی مشتمل به یک مقدمه و ده ماده تصویب می‌گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده‌می‌شود که امضاء و مبادله نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه که در جلسه روز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب‌مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

[z]موافقتنامه مربوط به همکاری فنی کشاورزی برای کاشت برنج ‌وزارت کشاورزی ایران و وزارت امور اقتصادی جمهوری چین ملی به منظور توسعه همکاریهای کشاورزی در زمینه کاشت برنج موافقتنامه‌ای به شرح‌زیر منعقد می‌نمایند:

‌ماده اول - وزارت امور اقتصادی چین ملی به منظور ترویج روشهای پیشرفته کشت و کار برنج برای افزایش محصول در واحد سطح و ترتیب‌دادن‌مزارع آموزشی هیاتی از کارشناسان فنی برنجکار خود را برای مدت دو سال به ایران اعزام خواهد داشت.

‌این هیأت با ایستگاه آزمایش برنج در آمل نیز از نظر انجام تحقیقات همکاری خواهد نمود.

‌هیأت مزبور تشکیل خواهد شد از چهار تا شش نفر کارشناس (‌که یک نفر از آنها ریاست هیأت را عهده‌دار خواهد بود) و هشت نفر تکنیسین مزارع. بر‌اساس این موافقتنامه هیأت مذکور برنامه عملیات اجرایی سالانه خود را تهیه و پس از تصویب وزارت کشاورزی ایران به موقع اجرا خواهد گذاشت.

‌ماده دوم - هزینه رفت و برگشت (‌از طریق هوایی) اعضاء هیأت بین تایپه و تهران و همچنین پرداخت فوق‌العاده‌های مأموریت و اعاشه آنها برای مدتی‌که در ایران انجام وظیفه خواهند نمود از طریق وزارت کشاورزی ایران پرداخت خواهد شد میزان فوق‌العاده مأموریت اعاشه به شرح زیر خواهد بود.

‌رییس هیأت ماهانه ۶۵۹۲۰ ریال سایر کارشناسان هر یک ماهانه ۵۲۵۶۰ ریال و هر یک از تکنیسین‌های مزارع ماهانه ۳۲۸۴۰. ریال کلیه هزینه‌های‌اداری هیأت بر عهده وزارت کشاورزی ایران خواهد بود.

‌پرداختهای مربوط به فوق‌العاده مأموریت و فوق‌العاده اعاشه هر یک از کارشناسان چین ملی (‌اعم از رییس و اعضای هیأت و تکنیسینهای مزارع مندرج‌در این ماده) به این صورت خواهد بود که ۵۰% آن به ریال و ۵۰% دیگر به دلار آمریکایی پرداخت خواهد گردید.

‌ماده سوم - وزارت امور اقتصادی چین ملی از بدو امر ابزار و لوازم کار - کود مواد حشره‌کش و بذر برنج را در اختیار هیأت خواهد گذارد.

‌وزارت کشاورزی ایران سوخت ماشین آلات زراعی مورد مصرف هیأت و همچنین سرویس و تعمیرات آنها را تأمین خواهد نمود.

‌ماده چهارم - هیأت اختیار کافی برای به کاربردن اراضی زراعتی که در دسترس آنها گذارده می‌شود داشته و کلیه محصول به دست‌آمده از مزارع مورد‌عمل تحویل وزارت کشاورزی ایران خواهد شد به استثنای مقداری از آن که جهت مصرف شخصی اعضاء برداشت خواهد شد.

‌ماده پنجم - وزارت کشاورزی ایران هزینه عملیات مربوط به آماده نمودن زمین، ساختمان، منابع آب، منابع آبیاری و زهکشی را تأمین خواهد نمود.

‌ماده ششم - هیأت کارشناسان فنی چین اقدامات لازم برای آشنا ساختن کارمندان فنی ایرانی به روشهای پیشرفته کشت و برداشت برنج از طریق تعلیم‌در دوره‌های کوتاه‌مدت به عمل خواهند آورد.

‌ماده هفتم - وزارت کشاورزی ایران محل سکونت مناسب و دفتر کار با وسایل را برای اعضاء هیأت تأمین خواهد نمود.

‌هزینه‌های درمانی اعضاء هیأت نیز بر عهده وزارت کشاورزی ایران خواهد بود.

‌ماده هشتم - وزارت کشاورزی ایران دو نفر مأمور رابط و دو نفر مترجم جهت اقامت در محل و همکاری با هیأت مأمور خواهد نمود.

‌وزارت کشاورزی ایران به تعداد مورد نیاز اتومبیل صحرایی با راننده و کارگر برای اجرای برنامه‌ها خواهد گمارد.

‌ماده نهم - طرفین این موافقتنامه کلیه مساعی خود را به منظور اجرای مفاد آن به کار خواهند برد.

‌ماده دهم - این موافقتنامه از تاریخ ورود هیأت به ایران تا پایان مأموریت دوساله هیأت مزبور به قوت خود باقی خواهد ماند و ممکن است با تراضی‌طرفین تمدید گردد.

‌این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و انگلیسی که هر دو نسخه معتبر است تنظیم و پس از امضاء مبادله خواهد شد.

‌موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین ملی مربوط به همکاری‌فنی کشاورزی برای برداشت برنج می‌باشد.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی