قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی - مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۱۹

ماده اول - حکم مقرر در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به لزوم داشتن وکیل برای تقدیم دادخواست و دادرسی در دادگاه‌های استان ودیوان کشور تا وقتی که در حوزه‌های قضایی کشور وکلاء مجاز برای وکالت در دادگاه‌های استان و دیوان کشور به عده کافی معین نگردیده و از طرف‌وزارت دادگستری آگهی نشده‌است اجرا نمی‌گردد و طرفهای دعوی می‌توانند شخصاً دادخواست پژوهشی و فرجامی داده و دادرسی بخواهند. دادخواستهای پژوهشی و فرجامی که پس از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی داده شده و به استناد ماده ۵۸ قانون مزبور قرار وازدن آنها صادر گردیده یابی‌تکلیف مانده قابل پذیرفتن است.

ماده دوم - الزام پیوست بودن وکالتنامه وکیل که در ماده ۴۹۲ و بند سوم ماده ۵۳۲ ذکر شده هنگامی است که دادخواست را وکیل داده باشد. ماده سوم - در دعاوی که خواسته آن یک هزار ریال یا کمتر است کلیه احکام و قرارهای راجع به متفرعات آن دعاوی مانند خسارت و غیر قابل‌رسیدگی فرجامی نیست. این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و نهم دی ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری