قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و مشتقات آن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دادن اختیارات به شخص دکتر مصدق نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و مشتقات آن - مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون به فاصله شش ماه ورود و تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی وهمچنین تهیه و خرید و فروش تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال ۱۳۳۳ به بعد در سراسر کشور ممنوع سازد به استثنای مصارف طبی و صنعتی. متخلفین از این قانون طبق موادی که وزارت دادگستری ظرف دو ماه تدوین و به تصویب مجلس خواهد رسید مجازات خواهند شد.

تبصره ۱ - هر مقدار تریاک که دولت هر سال برای صادر نمودن به خارجه جهت مصارف طبی لازم می‌داند و در هر مورد اجازه کشت خشخاش وتهیه آن را می‌دهد از مقررات این قانون مستثنی خواهد بود.


تبصره ۲ - فروش تریاک برای مصرف معتادین بر طبق تجویز طبیب و پروانه دولت از تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا شش ماه از مقررات این‌قانون مستثنی خواهد بود و وزارت بهداری و شهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادین را در همه جا فراهم نمایند.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص.۶ - ۷