قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌‌

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم

قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها - مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۲۳

ماده اول

هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان‌رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکنند و‌یا این که قراردادی امضاء نمایند.

ماده دوم

نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از‌جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. ‌

ماده سوم

متخلفین از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نگاه کنید به