قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی - مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ - بودجه سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از تصویب بر اساس مقررات زیر قابل مصرف خواهد بود:

ماده ۲ - تعهدات مالی و اسناد مربوط به کلیه هزینه‌های سازمان اصلاحات ارضی در حدود بودجه مصوب با امضای رییس سازمان و ذیحساب‌سازمان خواهد بود.

ماده ۳ - کلیه تعهدات و هزینه‌ها بر اساس بودجه مصوب به دستور و تشخیص رییس سازمان و با رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات مالی مصرف خواهد شد.

ماده ۴ - رییس سازمان می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را که به موجب قانون به او تفویض می‌شود به معاونان خود یا رؤسای واحدهای‌اداری اعطاء نماید.

ماده ۵ - کلیه کسانی که در تاریخ تصویب این قانون در سازمان اصلاحات ارضی کل کشور به عنوان مأمور مشغول انجام وظیفه هستند مادام که به‌تشخیص رییس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مورد احتیاج سازمان مذکور باشند کماکان در آن سازمان انجام وظیفه خواهند کرد و حقوق و مزایای‌آنان از بودجه سازمانهای مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۶ - سازمان اصلاحات ارضی دارای یک رییس و دو معاون خواهد بود. حقوق رییس و معاونان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب‌هیأت وزیران تا تصویب آیین‌نامه موضوع تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور تعیین می‌گردد.

ماده ۷ - به اعضای شورای اصلاحات اراضی که در غیر ساعات اداری در جلسات شوری شرکت می‌کنند حق حضوری که برای هر جلسه از یک‌هزار ریال تجاوز نخواهد کرد با اجازه وزیر کشاورزی پرداخت می‌شود.

ماده ۸ - فوق‌العاده روزانه مأموریت رییس و معاونان سازمان اصلاحات ارضی و رؤسای ادارات مرکزی و همچنین رؤسای سازمانهای اصلاحات‌ارضی مناطق تا دو برابر و فوق‌العاده روزانه سایر مأموران اصلاحات ارضی تا یک برابر و نیم میزان مقرر در آیین‌نامه مزایا قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۹ - وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر ۹ ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده و در جلسه روز یکشنبه‌بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار وسیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی