قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی و ارزیابی ‌مصوب 1346.12.29

‌ماده واحده - کلیه کالاهایی که از محل اعتبارات بودجه‌ای وزارت جنگ برای مصارف ارتش شاهنشاهی از خارج از کشور خریداری و به نام وزارت‌جنگ وارد می‌شود و یا آن که از طرف دولت‌ها و مؤسسات خارجی به وزارت جنگ اهداء و به نام وزارت جنگ وارد می‌شود به استثناء مواد غذایی و‌خواربار که تابع مقررات عمومی گمرکی است از انجام تشریفات و بازرسی گمرکی و ارزیابی معاف بوده و ترخیص این قبیل محمولات منوط به تسلیم‌اظهارنامه گمرکی و ارائه بارنامه و برگ ترخیص و پرداخت فقط حق باربری و انبارداری می‌باشد.

‌وزارت جنگ مکلف است در پایان هر شش ماه صورت کامل این قبیل واردات را به استثناء اسلحه و مهمات جنگی به وزارت دارایی و اقتصاد بفرستد. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه بیست و نهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. ‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی