قانون معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون معافیت سیمانهای صادر از کشور از حقوق و عوارض گمرکی - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۲۰

‌ماده واحده - سیمانی که به منظور صادرات به خارج از کشور حمل می‌شود از کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌ها و کارمزدهای گمرکی مندرج در ماده۶ فصل دوم آیین‌نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب ۱۰ تیر ماه ۱۳۳۷ (‌به استثنای حق باربری) و همچنین کلیه حقوق و عوارض بندری بر‌کالا مندرج در تعرفه حقوق و عوارض بندری ضمن قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مورخ ۴ خرداد ۱۳۳۹ و همچنین تنی بیست ریال‌عوارض تعمیرات بناهای تاریخی مربوط به انجمن آثار ملی معاف می‌باشد.

‌تبصره ۱ - وزارت دارایی مکلف است در مقابل ارائه اسناد صادراتی سیمانهای صادر شده تنی بیست ریال عوارض مأخوذه را از محل موجودی‌وجوه انجمن آثار ملی در خزانه‌داری کل مسترد دارد.

‌تبصره ۲ - در صورتی که کشتی حامل سیمان صادراتی از طرف صادرکننده به طور دربست منحصراً برای حمل سیمان اجازه شده باشد و کالای‌وارداتی مطلقاً نداشته باشد کشتی مزبور از پرداخت حقوق و عوارض بندری بر کشتی نیز معاف می‌باشد.

‌وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون است.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از اظهار ملاحظات‌مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه اول اسفند ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌شنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی