قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون معافیت‌های مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی - مصوب ۱۲ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی


‌ماده واحده - درآمدهای حاصل از تفاوت قیمت اسمی و قیمت فروش آن قسمت از سهام شرکتها که در اجرای مصوبات و ضوابط تعیین شده توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ باید تاپایان مهر ماه ۲۵۳۷ عرضه شود، در صورت عرضه آنها تا آخر سال ۲۵۳۵ از مالیات معاف است و معافیت درآمد مذکور از اول سال ۲۵۳۶ تا پایان مهرماه ۲۵۳۷ موکول به تصویب شورای نامبرده خواهد بود همچنین آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکتهای سرمایه گذاری که بر اساس مصوبات‌ شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شده یا می‌شوند و طبق تصمیم مجمع عمومی آنها به عنوان سود سهام به کارگران و کشاورزان وسایر افراد پرداخت می‌شود از مالیات معاف است.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در مجلس روز شنبه ۲۵۳۵٫۴٫۱۲، در جلسه پنجشنبه هفدهم تیر ماه دو هزار وپانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نیز نگاه کنید به