قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای و کارمندان آن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاریهای عمران منطقه‌ای و کارمندان آن - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۱۲

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود:

۱ - به دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک اعطاء نماید.

۲ - دبیر کل و مدیران و معاونین و کارمندان اداری و فنی غیر ایرانی دبیرخانه را که از طرف دولت متبوع خود منصوب و مأمور می‌شوند پس از‌معرفی به دولت ایران از همان مزایا و مصونیتهایی که نسبت به کارمندان همردیف آنها در مأموریتهای دیپلماتیک خارجی در ایران معمول می‌باشد‌برخوردار نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده در جلسه روز پنجشنبه هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی