قانون مصرف جیره و علیق هذه‌السنه ایت‌ئیل نظمیه مرکز و ولایات

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون مصرف جیره و علیق هذه‌السنه ایت ئیل نظمیه مرکز و ولایات - مصوب ۲۴ دلو ۱۳۰۱

ماده واحده - برای مصرف جیره و علیق هذه‌السنه ایت ئیل نظمیه مرکز و ولایات به شرح ذیل:

گندم ۱۶۸٫۶۰ خروار

جو -۱۲۱۶. خروار

کاه -۲۳۹۵. خروار

یونجه ۱۸۱٫۸۰ خروار


۳۹۶۱٫۴۰ خروار

به وزارت داخله اعتبار داده می‌شود.