قانون مشمول شدن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان و آموزشگاه‌های کمک‌ مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون مشمول شدن اندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغ‌التحصیلان و آموزشگاههای کمک‌مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۸.۲۰

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ژاندارمری و شهربانی کل کشور مشمول مقررات و قوانین سه‌گانه زیر نیز خواهند بود:

۱ - قانون فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۴٫۱۱٫۲۱.

۲ - قانون مربوط به اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۳.

۳ - قانون مربوط به پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه داوطلب خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۰.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در‌جلسه روز دوشنبه بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی