قانون مزایای هنرآموزان و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون مزایای هنرآموزان و فارغ‌التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک - ‌- مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - هنرآموزانی که برای خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی در آموزشگاه فنی الکترونیک ارتش شاهنشاهی طبق اساسنامه‌ای که به‌تصویب وزارت جنگ می‌رسد پذیرفته می‌شوند از مزایای زیر بهره‌مند می‌گردند.

‌الف - در سال اول ماهانه از نصف مبنای حقوق افسران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.

ب - در سال دوم ماهانه معادل حقوق درجه گروهبان دومی.

ج - هنرآموزان پس از موفقیت در آزمایشهای سال دوم به درجه گروهبان دومی نائل و پس از ۲ سال خدمت با این درجه در صورت ابراز‌شایستگی به درجه گروهبان یکمی مفتخر خواهند شد و ترفیعات بعدی آنان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌باشد.

‌د - هنرآموزان و فارغ‌التحصیلان این آموزشگاه از مقررات مندرج در بند "ه" ماده ۵ و بند "ب" ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر‌تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی استفاده می‌نمایند و تشخیص مشاغل تخصصی و طبقه‌بندی آنها با نیروی مربوطه می‌باشد.

ه - مقررات این قانون از اول آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه (‌تاریخ تشکیل آموزشگاه) قابل اجرا می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰٫۳.۱۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و چهارم خرداد ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی