New Server

قانون مربوط به پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه داوطلب خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم


قانون مربوط به پذیرفتن درجه‌داران وظیفه دیپلمه داوطلب خدمت در کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۰

ماده واحده - ماده واحده زیر به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی الحاق می‌گردد:

وزارت جنگ می‌تواند درجه‌داران وظیفه دیپلمه را که در حین انجام خدمت زیر پرچم و یا پس از پایان خدمت مزبور داوطلب خدمت در کادر ثابت‌نیروهای مسلح شاهنشاهی می‌گردند در صورت احتیاج و دارا بودن شرایط مندرج در قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با همان درجه‌ای که‌دارند به خدمت بپذیرد.

تبصره ۱ - در صورتی که از تاریخ خاتمه خدمت زیر پرچم این قبیل درجه‌داران بیش از یک سال گذشته باشد پس از طی دوره اطلاعات مخصوص‌رسته مربوط به خدمت پذیرفته خواهند شد.

تبصره ۲ - مدت خدمت درجه‌داری وظیفه این قبیل داوطلبان در مدت انجام خدمت زیر پرچم جزو قدمت خدمت آنان در درجه مربوط محسوب‌خواهد شد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ - تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنادر تاریخ سی و یکم فروردین ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی