قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان - مصوب ۱۰ اسفند ماه ۱۳۳۳

ماده اول - به منظور تأمین اعتبار خاصی برای کمک به مستمندان و به کار گماردن آنها از تاریخ ششم آذر ماه ۳۱ مبلغ بیست دینار از هر لیتر بنزین‌مصرف داخلی کشور توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و بر طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برای‌منظور فوق مصرف گردد.

تبصره ۱ - ثلث درآمد مذکور در این ماده به بنگاه حمایت مادران و کودکان پرداخت خواهد گردید.

تبصره ۲ - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا شش ماه کلیه اشخاصی را که با تکدی امرار معاش می‌نمایند جمع‌آوری نموده و آنها راطبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در هر نقطه که صلاح بداند به کار وادار نماید.

ماده دوم - وزارت دارایی و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و دو تبصره‌است در جلسه پنجشنبه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه اول اسفند ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است.