قانون مربوط به مقررات اعلان حکومت نظامی ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به مقررات اعلان حکومت نظامی - مصوب ۳ بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ اسفند ۱۳۲۹


ماده واحده - دولت نمی‌تواند جز در مواقع فوق‌العاده که ضرورت ایجاب کند اعلان حکومت نظامی بدهد و آنهم باید با تصویب مجلس شورای‌ملی و مجلس سنا باشد.

اگر وقتی در جایی ضرورت فوری ایجاب کرد دولت می‌تواند آن را اعلام کند ولی باید در ظرف یک هفته پیشنهاد آن را با ذکر علت به مجلس شورای‌ملی و مجلس سنا بدهد و موافقت آنان را بخواهد. مجلسین به محض پیشنهاد دولت هر یک جلسه فوق‌العاده تشکیل و تصمیم خود را اعلام می‌دارند. مدت حکومت نظامی نیز باید در اعلان معین گردد و تمدید آن اگر لازم شود محتاج به اجازه جدید است.


تبصره - اعلام حکومت نظامی در مدت انتخابات اکیداً ممنوع است.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.