New Server

قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدامی سازمان‌های کشوری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدامی سازمان‌های کشوری مصوب ۱۳۴۳٫۸.۲

ماده واحده - وزارت جنگ مجاز است مستخدمین مورد نیاز خود را بر طبق مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و یا سایر قوانین ومقررات استخدامی اختصاصی در حدود سازمانها و اعتبارات مصوب با توجه به آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات مربوط بدون رعایت تشریفات خاص‌سازمانهای کشوری استخدام نماید استخدام اتباع خارجی از مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزیکشنبه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز شنبه دوم آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.