قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز و گاز دوفرانس و نفت معدنی اتریش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز Ruhrgaz و گازدوفرانس Gaz de france و نفت معدنی اتریش Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft - مصوب ۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۸ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا


‌ماده واحده - مندرجات مواد ۱۸ و ۱۹ قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی مورخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) منعقد بین شرکت ملی گازایران و شرکتهای:

1- RUHRGAZ (آلمانی)
2- GAZ DE FRANCE (فرانسوی)
3- Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft (اتریشی)

همچنین ماده ۴ قرارداد سه جانبه داوری منعقد در تاریخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهی) بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های فوق‌الذکر و مؤسسه (V/OSojuzgazexport) شوروی تأیید و تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷٫۲٫۱۸ در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد وسی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی