قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند - مصوب ۳۰ آذر ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند را که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده می‌باشد در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۲۹‌مطابق پانزدهم ژوئیه ۱۹۵۰ در استکهلم به امضاء رسیده‌است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

متن عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

و

حضرت رییس جمهور ایسلند

نظر به این که مایلند روابط مودت بین ایران و ایسلند را مستحکم نمایند با توجه به لزوم تشریک مساعی دو کشور به منظور همکاری در ایجاد و توسعه روابط‌بین‌المللی بر اساس صلح و عدالت و با پیروی از اصول منشور ملل متحد تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت گرفته و برای این مقصود نمایندگان مختارخود را تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران:

جناب آقای سفیرکبیر باقر کاظمی وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده ایران در کشورهای اسکاندیناوی و ایسلند.

حضرت رییس جمهور ایسلند:

آقای دکتر هلگی پالسون‌بریم کاردار ایسلند در سوئد.

مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - صلح خلل‌ناپذیر و دوستی صمیمانه و دائمی بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری ایسلند و همچنین بین اتباع دو کشور مستقر خواهد بود.

ماده ۲ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند روابط سیاسی و کنسولی خود را طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند و نیزموافقت دارند نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو و طرف متعاهد دیگر از معامله‌ای که به موجب اصول و معمول حقوق‌عمومی بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله که در هر حال نامساعدتر از رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله‌الودادنباشد برخوردار گردند.

ماده ۳ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند روابط کنسولی و بازرگانی و گمرکی و بحرپیمایی بین کشورهای خود و همچنین شرایط اقامت وتوقف اتباع خود را در قلمرو یکدیگر به موجب قراردادهای مخصوصی بر اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.

ماده ۴ - طرفین معظمین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که ممکن است بین آنها به ظهور برسد و به وسایل دوستانه در مدت مناسبی ازمجرای معمولی سیاسی حل نگردد به طریق مسالمت‌آمیز تصفیه نمایند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در هر مورد به موجب توافق‌مخصوصی طرز عملی را که به نظر آنها مناسب‌تر می‌رسد تعیین نمایند و نیز موافقت دارند که اگر طرفین حق قضاوت دیوان بین‌المللی دادگستری راقبول کنند کلیه اختلافات مذکوره در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان مزبور را عنداللزوم با وجود مقررات فوق به آن دیوان ارجاع نمایند.

ماده ۵ - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویبی در اسرع اوقات ممکنه در استکهلم مبادله خواهد گردید. عهدنامه مزبور پانزده روز پس‌از مبادله اسناد تصویبی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنا به مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

این عهدنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و ایسلندی و فرانسه که هر سه متن متساویاً معتبر می‌باشد در تاریخ بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۲۹ (‌مطابق‌پانزدهم ژوئیه ۱۹۵۰) در استکهلم تنظیم گردید.

عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده‌است در جلسه پنجشنبه سی‌ام آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان