New Server

قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی - ۱۳۴۷٫۲.۲۳

‌ماده واحده - عنوان سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی مندرج در ماده واحده مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۳۴ به "‌سازمان تعاون مصرف کادر‌نیروهای مسلح شاهنشاهی" تبدیل می‌گردد. ‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌بود در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی