قانون مربوط به شناسایی قیام روز ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۱ به‌نام قیام مقدس ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

قانون مربوط به شناسایی قیام روز ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۱ به‌نام قیام مقدس ملی - مصوب ۱۶ امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]
ماده واحده - مجلسین سنا و شورای ملی قیام روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۱ را که در سراسر کشور برای پشتیبانی از نهضت ملی ایران انجام‌پذیرفت قیام مقدس ملی شناخته و شهدای آن روز را به عنوان شهدای ملی می‌نامند.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه پنجشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری
قانون بالا در جلسه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۹