قانون مربوط به جمع‌آوری غله

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون مربوط به جمع‌آوری غله - مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - وزارت دارایی می‌تواند تا میزان سه برابر گندم و یک برابر جو مالیاتی که بر اساس ممیزی که طبق قانون مالیات املاک اربابی از ۱۳۰۵‌تا ۱۳۱۳ به عمل آمده مازاد از مالکین و مستأجرین مطالبه و قیمت آن را مطابق نرخ رسمی پرداخت نماید.و نیز وزارت دارایی می‌تواند استثنائاً در سال ۱۳۲۸ در نقاط حاصلخیز کشور که محصول خوب باشد میزان مازاد را تا پنج برابر گندم و سه برابر جومالیاتی ترقی داده و قیمت آن را به نرخ رسمی پرداخت نماید. سهم زارع از پرداخت مازاد معاف است و خرده‌مالکینی هم که بهره مالکانه آنها از دو تن‌تجاوز نخواهد نمود از پرداخت مازاد معاف می‌باشند و مالکین مکلف هستند در تاریخی که برای تحویل جنس هر یک از نقاط وزارت دارایی تعیین و اعلام خواهد نمود جنس‌تعهدی را تحویل و در صورت تأخیر و یا عدم تحویل مشمول جرائم قانونی که آیین‌نامه آن بر اساس آیین‌نامه اسناد رسمی از تصویب کمیسیون‌قوانین دارایی و کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی خواهد گذشت خواهند بود - مالکین املاکی که ممیزی نشده‌است و همچنین املاکی که به‌ممیزی آنها اعتراض شده مطابق آخرین تعهدی که بابت مازاد غله داشته‌اند در سال جاری باید مازاد خود را پرداخت نمایند.

تبصره ۵ قانون دو دوازدهم مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۲۸ از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت