قانون مربوط به تعیین تاریخ اجرای قانون تعویض و جمع‌آوری اسکناس‌های پانصد ریالی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به تعیین تاریخ اجرای قانون تعویض و جمع‌آوری اسکناسهای پانصد و هزار ریالی - مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - سه ماه مدت معین در قانون جمع‌آوری و تعویض اسکناسهای پانصد و هزار ریالی مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ از اول اردیبهشت ماه۱۳۳۰ در سراسر ایران دفعه واحده شروع می‌شود و روز آخر تیر ماه ۱۳۳۰ خاتمه می‌یابد.


تبصره - تاریخ شروع و انتهای جمع‌آوری و تعویض سایر انواع اسکناسها را هیأت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملی طبق شرایط مذکور درماده واحده مصوب اسفند ماه ۱۳۲۹ تعیین و اعلان خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است

نگاه کنید به