قانون مربوط به تعویض اسکناس‌های پانصد و هزار ریالی با اسکناس‌های دیگر در ظرف سه ماه

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۳:۳۴ توسط Bellavista1957 (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به تعویض اسکناسهای پانصد و هزار ریالی با اسکناسهای دیگر در ظرف سه ماه - مصوب شب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ مجلس سنا [۱]


ماده واحده - به هیأت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که کلیه اسکناسهای پانصد و هزار ریالی را در ظرف مدت سه‌ماه جمع‌آوری و با اسکناسهای دیگر تعویض نماید. پس از انقضاء این مدت اسکناسهای مزبور از درجه اعتبار ساقط است.


تبصره ۱ - به هیأت نظارت اندوخته اسکناس و بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که سایر انواع اسکناسها را در صورتی که مقتضی بداند در ظرف‌ دو سال به تدریج با اسکناسهای جدید تبدیل کند. حداقل مدت برای تعویض هر نوع اسکناس شش ماه است اسکناسهایی که تعویض آن در ظرف مدت‌معینی اعلام می‌شود پس از انقضاء آن مدت از درجه اعتبار ساقط است.


تبصره ۲ - تفاوت جمع‌آوری اسکناس به نفع دولت و بابت بدهی دولت به بانک ملی ایران محسوب خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه شب دوشنبه ۲۸ اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۷

نگاه کنید به