قانون مربوط به تحصیل بیست و پنج میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات واشنگتن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf


قانون مربوط به تحصیل بیست و پنج میلیون دلار اعتبار از بانک صادرات و واردات واشنگتن - مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ امرداد ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه اجرایی طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و راه‌سازی و سایر طرحهای‌عمرانی مندرج در قانون برنامه هفت‌ساله معادل بیست و پنج میلیون دلار از بانک صادرات و واردات واشنگتن تحصیل اعتبار نماید که حداکثر بهره آن‌در سال از سه و نیم درصد تجاوز نکند و مدت آنهم پانزده سال خواهد بود - شرایط استفاده از این اعتبار به موجب قراردادی خواهد بود که با پیشنهاددولت به تصویب کمیسیونهای بودجه و خارجه مجلسین رسیده باشد. دولت مجاز است قرارداد تحصیل این اعتبار را پس از تصویب کمیسیونهای‌مزبور با بانک صادرات و واردات واشنگتن امضاء و مبادله نماید و مفاد آن تعهد قانونی دولت خواهد بود.


تبصره ۱ - دولت مجاز است بدون رعایت تشریفات مناقصه ماشین آلات و ادوات و مواد مورد لزوم را با استفاده از اعتبار فوق خریداری نماید.


تبصره ۲ - وزارت کشاورزی مکلف است برنامه عملی جامعی برای خرید و حمل و تحویل ماشین آلات مذکور تنظیم کند و پس از تصویب هیأت‌دولت به موقع اجرا بگذارد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه پنج‌شنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۶ امرداد ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است