New Server

قانون مربوط به تجویز عدم رعایت تشریفات مناقصه نسبت به معاملات تا ۱۵۰ هزار ریال در وزارت جنگ

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به تجویز عدم رعایت تشریفات مناقصه نسبت به معاملات تا 150 هزار ریال در وزارت جنگ (‌مصوب ۱۳۴۳٫۷.۲۲)

ماده ۱ - مبلغ معاملات جزئی که در ماده ۲ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب یازدهم مهر ماه ۱۳۳۴ کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی‌حداکثر پنجاه هزار ریال تعیین شده در مورد وزارت جنگ به حداکثر یکصد و پنجاه هزار ریال افزایش داده می‌شود.

ماده ۲ - وزارت جنگ مجاز است در موارد استثنایی نسبت به انجام معامله‌ای که ضرورت و فوریت داشته باشد و حداکثر مبلغ آن از ۳۰۰ هزار ریال‌تجاوز نکند با تشخیص و موافقت وزیر جنگ بدون انجام تشریفات مناقصه اقدام نماید.

تبصره - رعایت مفاد ماده ۴ آیین‌نامه معاملات دولتی و تبصره‌های آن و صرفه و صلاح دولت در هر مورد باید ملحوظ گردد.

ماده ۳ - وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون است.

قانون بالا مشتمل بر سه ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم و در جلسه‌روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۳٫۷.۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است