قانون مربوط به اعطای یک درجه بالاتر به افسران و درجه‌داران و سربازان شهید

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مربوط به اعطای یک درجه بالاتر به افسران و درجه‌داران و سربازان شهید - مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - افسران و درجه‌داران و سربازان کادر ثابت ارتش و همردیفان آنان و سایر کارمندان ارتش که از سوم شهریور ماه ۱۳۲۰ به مناسبت‌انجام وظیفه به هر نحو در وقایع عملیات جنگی مقتول و یا معدوم شده یا بشوند شهید تلقی شده و یک روز قبل از شهادت با حفظ ارشدیت درجه‌فعلی به میزان بعد از سال ۱۳۲۴ به یک درجه و یا رتبه بالا مفتخر خواهند شد. مستمری وراث قانونی این شهداء طبق حقوق و مزایای درجه یا رتبه‌اعطایی (‌به میزان حقوق و مزایای فعلی افسران و درجه‌داران و سربازان کادر ثابت ارتش و همردیفان آنان و سایر کارمندان ارتش) از تاریخ تصویب این‌قانون قابل پرداخت می‌باشد.


تبصره - افسران و پایه‌وران و افراد ژاندارمری و شهربانی که در واقعه شهریور ۱۳۲۰ و غائله آذربایجان شهید شده‌اند مشمول ماده فوق هستند. وظیفه مأمورین شهربانی از صندوق تقاعد کشوری پرداخته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۲ تیر ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است