قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش‌ ماه به شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

قوانین دادن اختیارات به شخص دکتر مصدق نخست‌وزیر

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
درگاه روز رستاخیز ملت ایران ۲۸ امرداد ۱۳۳۲
Majlis 17.pdf

قانون مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر مصدق نخست‌وزیر - مصوب ۱۲ امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]

‌ماده واحده - به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروری است و در جلسه هفتم امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی (**)‌به شرح ذیل:

  • ‌پاورقی: این عبارت در مجلس سنا اضافه شده‌است "‌و در جلسه یازدهم امرداد ماه ۱۳۳۱ مجلس سنا"
۱ـ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
۲ـ اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
۳ـ اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
۴ـ بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت.
۵ ـ اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضائی و لشگری.
۶ - ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض.
۷ - اصلاح قوانین دادگستری.
۸ - اصلاح قانون مطبوعات.
۹ - اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.

تصویب شده‌است تهیه نموده و پس از آزمایش آنها را منتهی در ظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلسین نمایند و تا موقعی که‌تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم‌الاجراء می‌باشند.


نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی


قانون بالا در جلسه ۲۰ امرداد ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است


  • ‌پاورقی: به موجب قانون مصوب ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۳ (‌دوره هیجدهم) کلیه قوانین ناشیه از اختیارات شش‌ماهه و یک‌ساله فوق لغو شده‌است.

نیز نگاه کنید به

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۱-۲