قانون مربوط به اعتبار سی میلیون ریال برای مبارزه با انواع ملخ

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به اعتبار سی میلیون ریال برای مبارزه با انواع ملخ - مصوب ۱۲ خرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۸ خرداد ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - برای ادامه مبارزه با انواع ملخ علاوه بر چهل میلیون ریال مصوب آذر ماه ۱۳۲۹ مبلغ سی میلیون ریال دیگر به عنوان اعتبار تصویب وبه وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ مزبور را از محل درآمد عمومی سال جاری کشور به تدریجی که مصرف پیدا می‌کند بر طبق درخواست وزارت‌کشاورزی در اختیار وزارت نامبرده بگذارد.


تبصره - از اعتبار فوق خرید وسائل نقلیه و اتومبیل ممنوع است.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه یکشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی‌ رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه هشتم خرداد ماه ۱۳۳۰ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است


- نگاه کنید به