New Server

قانون مربوط به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون مربوط به اصلاح مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

ماده واحده - مواد ۱۹ و ۳۹ قانون دادرسی و کیفری ارتش به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۱۹ - در هر ناحیه نظامی یک یا چند دادگاه بدوی نظامی مرکب از سه افسر (‌یک نفر رییس و دو نفر کارمند) تشکیل می‌شود و رتبه افسرانی که‌برای کارمندی دادگاه تعیین می‌گردند ممکن است مساوی با درجه متهم یا یک درجه پائین تر باشد ولی رتبه رییس دادگاه باید لااقل یک درجه بالاتر از‌متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا که در این صورت ممکن است ریاست دادگاه با یک نفر افسر همدرجه باشد ضمناً در مرکز هر ناحیه نظامی‌یک دادگاه بدوی به طور دائم که رتبه رییس آن اقلاً سرهنگ و کارمندان یک نفر سرگرد و یک نفر سروان خواهند بود تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۳۹ - دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاه بدوی مرکب از یک رییس و چهار نفر کارمند است که بر طبق امر بزرگ ارتشتاران‌فرمانده تعیین می‌شوند و در معیت هر دادگاه یک دادستان و به قدر کافی دادیار و کارمند دفتری خواهند بود.

‌تبصره ۱ - تعداد کارمندان دادگاههای بدوی و تجدید نظر نظامی در زمان جنگ نیز به تعداد کارمندان مصرح در این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۲ - وزارت جنگ در صورت امکان رییس و اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر را از افسرانی که دارای تحصیل در رشته حقوق باشند انتخاب‌می‌نماید.

قانون فوق که مشتمل بر یک ماده واحده است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۳۴٫۲٫۲۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.