New Server

قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۳.۲۵

ماده واحده - تبصره زیر به ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی اضافه می‌گردد.

تبصره - مقررات مذکور در این ماده شامل کادر پرنده سایر سازمانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور (‌اعم از خلبانی و فنی) وچتربازان نیز خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز دهم اردیبهشت ماه یک هزارو سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی قانون فوق در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.