New Server

قانون مربوط به اصلاح ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به اصلاح ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۳.۱۰

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به درجات نیروهای دریایی مصرح در ماده ۲۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی درجه مهناوی‌سومی (‌برابر با درجه گروهبان سومی نیروهای زمینی و هوایی) اضافه می‌گردد.

تبصره ۱ - از تاریخ تصویب این قانون سرناوی‌های فعلی که بیش از یک سال از مدت توقف آنان در درجه سرناوی گذشته باشد به درجه مهناوی‌سومی مفتخر و پس از انقضای جمعاً مدت چهار سال توقف در درجه سرناوی و مهناوی سومی و حایز بودن سایر شرایط مصرحه در قانون استخدام‌نیروهای مسلح شاهنشاهی به درجه مهناوی دومی مفتخر خواهند شد.

تبصره ۲ - تبصره ۲ بند ب ماده ۳۲ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و کلیه مقرراتی که مغایر با این ماده واحده باشد ملغی می‌گردد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود پس از تصویب مجلس سنا درتاریخ چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی