قانون مربوط به اصلاح قانون آب و فاضل آب شهر تهران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران - مصوب ۱۲ دی ماه ۱۳۳۳

ماده ۱ - به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر یک هزار میلیون ریال وام موضوع تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشورمصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تا میزان سیصد میلیون ریال دیگر با همان شرایط وام قبلی اعتبار بدهد که با توجه به قوانین و شرایط مربوطه به مصرف تکمیل‌عملیات لوله‌کشی آب تهران و آماده ساختن آن برای بهره‌برداری و توزیع آب پاک برسد.

تبصره - دولت مکلف است ظرف شش ماه برنامه لوله‌کشی آب مراکز استانها و شهرها را تهیه و برای تصویب به مجلسین تسلیم نماید.

ماده ۲ - مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و بر طبق موازین قانون تجارت عمل می‌نماید به‌عهده مدیر عامل فعلی سازمان آب تهران محول می‌گردد که انتصاب او طبق تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ صورت می‌گیرد.

ماده ۳ - مسئولیت اجراء طرحهای لوله‌کشی و فاضل آب تهران به عهده سازمان مستقل آب محول می‌گردد که از محل درآمد خالص آب پس از کسراستهلاک وامهای خود و از محل دیگری که دولت با تصویب مقامات قانونگذاری تعیین خواهد کرد به تدریج طرح‌های لازم را تنظیم و به موقع اجرابگذارند.

تبصره - تمام شهرستانها در صورتی که به راهنمایی‌های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمایی‌های لازم مضایقه و امساک‌نخواهد کرد.

ماده ۴ - وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی خاصی به منظور جلوگیری از دخالتهای غیر مجاز درتأسیسات آب شهرها و کیفر بزه‌های بهداشتی تنظیم و با موافقت وزارت دادگستری و وزارت بهداری به مقامات قانونگذاری تقدیم نماید و پس ازتصویب در کمیسیونهای دادگستری و بهداری مجلسین به طور آزمایش قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۵ - کلیه لوازم و مصالح مورد نیاز لوله‌کشی و فاضلاب شهرها از هر قبیل طبق تشخیص وزارت کشور از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض‌معاف خواهد بود.

ماده ۶ - هر گونه تصمیم یا اقدامی از طرف هر یک از دستگاههای دولتی و ملی که ارتباط با آب و فاضلاب تهران داشته باشد مستلزم جلب نظرقبلی سازمان آب خواهد بود.

ماده ۷ - دولت مکلف است ظرف سه ماه لایحه لازم برای رفع نواقص لوله‌کشی شهرهایی که لوله‌کشی آن شروع شده‌است تهیه و به مجلسین‌تقدیم نماید.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره‌است در جلسه یکشنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای‌ملی و در جلسه دوشنبه ۲۵ بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی سه به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت