قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران - مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۵ آذر ۱۳۲۹ مجلس سنا


ماده واحده - پرستاران فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران (‌پزشکیاران) مشمول ماده واحده مصوب ۲۸٫۲٫۲۹ نخواهند بود.


تبصره ۱ - از سال آتیه چهل درصد پرستاران دیپلمه مدرسه پرستاری تهران (‌پزشکیاران) به قید قرعه در بیمارستانهای شهرستانها استخدام‌می‌شوند.


تبصره ۲ - این قانون برای مدت هفت سال قوت قانونی خواهد داشت.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره‌است در جلسه هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

ماده واحده قانون بالا در جلسه ۲۵ آذر ماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است

منبع

قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ‌التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران