New Server

قانون مربوط به اراضی اردوگاه نیروی هوایی در بیشه کلا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به اراضی اردوگاه نیروی هوایی در بیشه کلا مصوب ۱۳۴۳٫۸.۲

ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود تمامی شش دانگ اراضی اردوگاه نیروی هوایی پلاک ۱۵۸۰ فرعی از یک اصلی بخش ۱۲ بابل که‌در سال ۱۳۳۸ به مبلغ ۱۸۶۳۹۱۵ ریال از اداره املاک و مستغلات پهلوی برابر سند رسمی شماره ۱۶۷۴۱-۱۳۳۹٫۲.۲۶ خریداری شده و مبلغ۱۲۶۳۹۱۵ ریال از بهای آن را افسران نیروی هوایی به عنوان قرضه پرداخت نموده‌اند بر طبق قانون مورخ ۱۳۰۹٫۱.۲۸ راجع به فروش ابنیه دولتی قشونی که طرف احتیاج ادارات قشونی نباشد به فروش رسانیده و پس از پرداخت طلب افسران‌بقیه آن را برای هزینه تأسیسات در ۵۰ هزار متر اراضی اهدایی واقع در قریه بیشه کلاً به مصرف برساند.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزیکشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه شنبه دوم آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.