New Server

قانون مربوط به اجرای قانون روش جدید سربازگیری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون مربوط به اجرای قانون روش جدید سربازگیری - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس سنا.

به اسناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود: ماده واحده - اجرای قانون روش جدید سربازگیری مصوب شانزدهم فروردین ماه ۱۳۳۵ که به موجب آن امور نظام وظیفه از تاریخ فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و یک به عهده وزارت کشور محول گردیده و باید به موقع اجرا گذارده شود به واسطه عدم اعتبار و آماده نبودن وزارت کشور برای‌اجرای آن از تاریخ فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و یک اجرای قانون مذکور تا اول مهر ماه سال یک هزار و سیصد و چهل و دو به عهده وزارت‌جنگ محول می‌گردد.

قانون بالا که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز یکشنبه شانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۲.۶ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است