قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط استان خوزستان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط استان خوزستان - مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که مقررات قانون حکومت نظامی هفت محل از منطقه خوزستان مصوبه در جلسه شب یکشنبه ۲۵‌ فروردین ماه ۱۳۳۰ را حداکثر برای مدت دو ماه تا صبح پنجم مرداد ماه ۱۳۳۰ تمدید نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه سه‌شنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است


- نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۰