قانون مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگ‌های وام یک صد ریالی به دولت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf

قانون مربوط به اجازه انتشار دو میلیارد ریال برگهای وام یکصد ریالی به دولت - مصوب ۱۳ مرداد ماه ۱۳۳۰


ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود برای کلیه امور مربوط به اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در صورتی که ضرورت ایجاب نماید تاحدود دومیلیارد ریال به عنوان قرضه ملی به مدت دو سال

برگهای وام یکصد ریالی بی‌اسم و قابل انتقال با جایزه سالیانه صدی شش منتشر نماید.


تبصره ۱ - اوراق قرضه در چهار ردیف هر ردیف پانصد میلیون ریال منتشر خواهد شد و مدت انتشار هر یک از ردیفها حداکثر دو ماه خواهد بود.


تبصره ۲ - کوپن‌های بهره اوراق قرضه مربوط به هر ردیف از ابتدای سال دوم در باجه‌های کلیه بانکها به حساب دولت قابل پرداخت است.


تبصره ۳ - از تاریخی که اوراق قرضه به موجب این قانون قابل پرداخت است دارندگان آنها می‌توانند اوراق مزبور را از بابت مالیات و حقوق وعوارض و سایر دیون به دولت واگذار نمایند و مأمورین وصول مکلف به قبول این اوراق می‌باشند.


تبصره ۴ - وجوه پرداختی از بابت وام و جایزه آن از هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهد بود.


تبصره ۵ - دولت مجاز است تا معادل یک پنجم از قرضه را بارز منتشر و در مواعد استهلاک عیناً بهمان ارز مسترد نماید.


تبصره ۶ - استرداد اصل وام در انقضای سال دوم و همچنین پرداخت جایزه سالیانه آن از محل درآمدهای نفت صورت خواهد گرفت.


تبصره ۷ - آیین‌نامه اجرای این قانون به وسیله هیأت دولت تنظیم و به موقع اجرا گذشته خواهد شد.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره‌است در جلسه یکشنبه سیزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.


رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


قانون بالا در جلسه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

نگاه کنید به