قانون مربوط به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر افراد و ردیف افراد شهربانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون مربوط به اجازه استخدام عده‌ای جهت تکمیل کادر افراد و ردیف افراد شهربانی - مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود که برای تکمیل کادر افراد و ردیف افراد شهربانی در حدود اعتبارات مربوطه از مشمولین خدمت‌وظیفه طبق مقررات قانون استخدام افراد و ردیف افراد شهربانی مصوب ۱۳ مهر ماه ۱۳۰۹ عده لازم که سن آنها کمتر از نوزده و زیادتر از سی و چهارسال نباشد استخدام نماید و نظر به این که افراد و ردیف افراد مزبور در شهربانی کل کشور خدمات و تعلیمات مربوطه نظامی را فرامی‌گیرند در صورتی‌که بیش از پنج سال در شهربانی خدمت نمایند دو سال خدمت آنان به منزله خدمت زیر پرچم محسوب و اداره نظام وظیفه عمومی مجاز است به استنادگواهی شهربانی کل کشور برای آنان برگ خاتمه خدمت تحت‌السلاح صادر و تسلیم دارد و شهربانی کل نیز مجاز است افراد و ردیف افرادی که به جهات‌و علل اداری فاقد صلاحیت برای ادامه خدمت در شهربانی تشخیص می‌شوند از خدمت شهربانی برکنار نماید.


تبصره - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و مزایای افراد و ردیف افراد شهربانی که به موجب این قانون برای خدمت در شهربانی قبل ازتصویب بودجه سال ۱۳۲۹ استخدام شده‌اند در حدود اعتبارات مصوب در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید. وزارت جنگ ووزارت کشور مأمور اجرای این قانون و تنظیم آیین‌نامه مربوطه خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره‌است در جلسه یکشنبه شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است