قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به اجازه اجرای آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین - مصوب ۷ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی را که تقدیم شده است پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین به‌مورد اجرا به گذارد.

‌تبصره ۱ - به منظور رسیدگی به آیین‌نامه مزبور کمیسیون خاص مشترکی مرکب از سی و شش نفر (‌که از هر یک از مجلسین هیجده نفر انتخاب‌ خواهند شد) تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون مزبور لازم‌الاجرا می‌باشد.

‌تبصره ۲ - کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پیشنهادات کتبی تقدیم داشته‌اند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود‌دعوت به عمل آورد.

‌قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده


نگاه کنید به

اصلاحات ارضی و

انقلاب سفید